Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Amsterdamsche Wijkverpleging"

Naam Vereeniging "Amsterdamsche Wijkverpleging"
Alternatieve namen
  • "Vereeniging voor Wijkverpleging" (Blankenberg)
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1899 (oprichting)
Einddatum 1983 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Zij zal zich ten doel stellen aan zieken hulp te verschaffen in eigen woning door gediplomeerde, beschaafde verpleegsters.' (Blankenberg)

Activiteit

Het vormen van 3 wijken, in elk waarvan 2 zusters, alle op 31 mei 1899 geïnstalleerd, de verzorging van hulpvragende wijkbewoners op zich namen.

'De Vereeniging stelt verpleegsters voor een ieder beschikbaar tegen een vast tarief terwijl onvermogenden kosteloos worden geholpen. (...) De vereeniging draagt een strikt neutraal karakter (...). In elke wijk zal toezicht gehouden worden door dames commissieleden en één bestuurslid.' (Blankenberg)

Koninklijk Besluit 27 mei 1899 nr. 80
Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 752.

H.J. Dompièrre de Chaufepié, H. Smissaert en J.F.L. Blankenberg (reds.), Tijdschrift voor Armenzorg, 1ste jrg. (1900) 159.

Register van de Staatscourant van 1899.

ad laatste vermelding:

ontleend aan de archiefperiode.

Opmerkingen

ad activiteit, inkomsten en uitgaven:

'In het tijdvak van 9 maanden van 1 Juli 1899 tot 1 Maart 1900 kwamen van 79 medici 266 aanvragen voor verpleging. Afgelegd werden 6291 bezoeken, waarvoor 6493 werkuren noodig waren. (...)

De financiëele toestand was als volgt: ontvangen aan contributiën f. 1566, aan verpleeggelden f. 1695,05 en aan gekweekte rente [van een bij de oprichting uit giften samengesteld ondersteuningsfonds van ruim f.14.000] f. 214,99. samen dus f. 3476,04.

Hiertegenover stonden de volgende uitgaven: aan salarissen der pleegzusters f. 4050, aan instrumenten enz. f. 770,86, aan onkosten f. 822,79. Samen f. 5643,65, zoodat er een tekort ontstond van f. 2167,61, dat uit het ondersteuningsfonds werd bijgepast.' (Tijdschrift)

Archief

Het archief van de Vereeniging voor Wijkverpleging 1899-1983 bevindt zich in het Stadsarchief Amsterdam onder toegangsnummer 750. (inventaris)

Het archief bevat uit de 19e eeuw:

Notulen van het algemeen bestuur, 1900 - 1934;

Notulen van het dagelijks bestuur, 1899 - 1966;

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1900 - 1971.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Jaarverslag der Vereeniging "Amsterdamsche Wijkverpleging" (Amsterdam 1900 -).