Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Deventer

Naam Vereeniging Nederlandsch Mettray, afdeling Deventer
Plaats Deventer
Provincie Overijssel
Begindatum 1853 (eerste vermelding)
Einddatum 1944 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Jongens, Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Zoveel hulpbehoevende en verwaarloosde knapen, mits tot een der Protestantsche kerkgenootschappen behoorende, als de beschikbare fondsen toelaten, in eene Landbouwkolonie te vereenigen en voor hun onderhoud en hunne opvoeding, gedurende eenige tijd te zorgen. (...)' (Dekker)

In 1889 werd het doel van Mettray als volgt geformuleerd: 'Nederlandsch Mettray neemt onvermogende knapen op, die verwaarloosd zijn of zichzelve verwaarloozen, tot één der Protestantsche kerkgenootschappen behooren, gezond en zonder gebreken zijn, niet jonger dan 9 en niet ouder dan 14 jaren.' (Onesimus 1889)

Activiteit

Het financieel mogelijk maken protestantse jongens van 9 tot 13 [later 14] jaar op te vangen en op te voeden in de eigen instelling, 'Nederlandsch Mettray' te Eefde, waar zij bovendien onderwijs kregen. 'Als zij den tijd van het geregeld schoolgaan achter zich hebben worden zij opgeleid voor landbouwer, tuinier, ambachtsman en ook wel voor onderwijzer, kantoorbediende of militair.' (Van Ebbenhorst)

'Zooveel malen, als de contributiën, door eene Afdeeling gestort, f. 90 bedragen, zóóveel jongens kan die afdeeling plaatsen, ieder tegen f. 80 per jaar. Heeft de Afdeeling geen plaats meer beschikbaar, of wenscht iemand buiten alle afdeelingen om een knaap naar de stichting te zenden, dan is het vereischte bedrag jaarlijks f. 150'. (Onesimus)

Afdeling van

de landelijke Vereeniging Nederlandsch Mettray, opgericht in 1850 en gevestigd te Rijsselt bij Eefde.

Bestuursleden

voorzitter: H.J. Ankersmit jr. in 1882 en 1887;

penningmeester: B.G. Alberts in 1882 en 1887;

secretaris: A.J. Verwey Jzn. in 1882 en 1887;

overige bestuursleden: H. Levenkamp in 1882 en 1887, P.A. Wernink in 1887.

Verantwoording gegevens

Algemeen:

J.J.H. Dekker, Straffen, redden en opvoeden. Het ontstaan en de ontwikkeling van de residentiële heropvoeding in West-Europa, 1814-1914, met bijzondere aandacht voor "Nederlands Mettray" (Assen/Maastricht 1985).

ad bestuursleden en activiteit:

Onesimus, jaarboekje van Nederlandsch Mettray (Amsterdam) jrg. 1882 en 1887.

ad activiteit:

J.T.H.C. van Ebbenhorst Tengbergen en J. Alblas, Liefdadige en andere nuttige instellingen te Utrecht. Bijdrage tot de geschiedenis der Weldadigheid (Utrecht 1895) 79-80.

ad begin- en einddatum:

de 'Lijst met afdelingen', als bijlage gevoegd bij de inleiding van de inventaris van het archief van Nederlandsch Mettray, vermeldt als jaartallen van deze afdeling: 1853-1944.

Opmerkingen

ad levensbeschouwing:

protestants (hervormd)

ad leden:

'Medestichters zijn, die eene gift verstrekken van f. 50 of meer.

Leden zijn, die jaarlijksch f. 5 bijdragen.

Begunstigers zijn, die eene jaarlijksche bijdrage van f. 3,65 geven.' (Onesimus jrg. 1887)

Archief

Het archief van het Nederlandsch Mettray afdeling Deventer is gedeponeerd bij het archief van het Nederlandsch Mettray 1850-1961 dat zich in het Regionaal Archief Zutphen bevindt onder toegangsnummer 107.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Regionaal Archief Zutphen
Naam collectie Archief van Nederlandsch Mettray, 1850-1961
Beheersnummer 107
Toegang inventaris
Ledenlijsten ja

Specificatie van de mutaties op de ledenlijst, 1871-1877.

Notulen ja

Notulen van de algemene vergadering, 1853-1881;

Notulen van het bestuur, 1853-1912.

Correspondentie ja

Circulaires met verklaringen van lidmaatschap, 1890-1894;

Brievenboek, 1853-1890;

Brievenboek, 1892-1908;

Ingekomen stukken, 1891-1903.

Financiƫle stukken ja

Staat van inkomsten uit de contributie, 1870-1899;

Rekening en verantwoording, 1871-1899.

Overige stukken ja

Rapporten betreffende de toestand van de pupillen geplaatst door tussenkomst van de afdeling Deventer, 1863-1869, 1871-1880;

Doorlopende staat der pupillen geplaatst door tussenkomst van de afdeling Deventer, 1853-1898;

Opmerkingen algemeen

Het archief van de afdeling Deventer van het Nederlandsch Mettray is gedeponeerd bij het archief van het Nederlandsch Mettray dat bewaard wordt in het Regionaal Archief Zutphen.