Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging van de H. Maagd, voor kraamvrouwen en zieken

Naam Vereeniging van de H. Maagd, voor kraamvrouwen en zieken
Alternatieve namen
  • Vereeniging van de H. Maagd Maria
Plaats Schiedam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1855 (oprichting)
Einddatum 1963 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het verlenen van hulp aan arme zieken en kraamvrouwen (inventaris)

Activiteit

Het bezoeken en verkwikken van kraamvrouwen en zieken en het hen bedelen met goederen uit het magazijn, nooit met geld. 'In de meeste gevallen kwam het neer op kleding, voedsel en hier en daar een stichtelijk woordje. Ook werden er wel eens meubelen, zoals bedden en speciale stoelen, in bruikleen gegeven aan mensen die dat nodig hadden.' (inventaris)

Oprichters

Mevrouw J.M.M. Beukers-Nolet en Mevrouw A.J. Walraven-Nolet.

Bestuursleden

in 1875: C.H.G. Beukers, presidente en M.M. Walraven, secretaresse;

in 1885: C.C. Rozenstraten, Kats, presidente, en M.M. Walraven, Jansen, secretaresse. (Jaarboekje)

Mevr. M. Nolet-Van der Ven, presidente in 1894 en mej. Nolet in 1899 en 1903; mevr. M.W. Walraven-Jansen, secretaresse in 1894 en mej. G. Brandstof in 1899 en 1903; mej. Van der Burg, penningmeesteresse in 1894 en mej. Wittkampf in 1899 en 1903; mej. H. Nolet, magazijnmeesteresse in 1894 en mevr. Kreuger in 1899 en 1903. (Pius-Almanak)

Verantwoording gegevens

Algemeen:

gegevens, inclusief jaar van oprichting en laatste vermelding, ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 792.

ad bestuursleden:

Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1894 (Alkmaar 1894) 632.

Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900 (Alkmaar 1899) 458.

Onze Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 838.

Jaarboekje van de stad en het kanton Schiedam, uitgegeven te Schiedam, over de jaren 1875 en 1885.

Opmerkingen

ad laatste vermelding:

De vereniging is min of meer 'ingeslapen', niet formeel geliquideerd. De laatste notulen dateren van 29 april 1963.

het bestuur:

Het bestuur vergaderde doorgaans één keer per week. Op deze weekvergaderingen werd meestal de toestand van de bezochte of de nog te bezoeken gezinnen besproken. Nieuwe gezinnen werden door de leden aan de presidente voorgedragen, waarna er omtrent eventuele hulpverlening een beslissing genomen werd. De leden moesten er verder wel zelf voor zorgen, dat die gezinnen die steun ook werkelijk kregen. De arme zieken en kraamvrouwen werden alleen bezocht, als er na onderzoek en overleg met de parochiegeestelijken gebleken was dat zij “goed” katholiek waren en zich ook “goed” katholiek gedroegen. (inleiding inventaris)

de leden:

De vereniging kende werkende en honoraire leden. Werkende leden waren dames, die minstens 23 jaar oud moesten zijn en zich stipt aan de met het verenigingsleven verbonden werkzaamheden moesten houden. De honoraire leden hoefden niets te doen, behalve op tijd hun contributie te betalen.

inkomsten:

uit contributies, collectes, schenkingen, legaten, aandelen en beleggingen. Niet direct benodigde gelden werden door de penningmeesteresse belegd.

ad literatuur over de vereniging:

te raadplegen in het archief van de vereniging.

Archief

Het archief van de Vereeniging van de H. Maagd (Maria) (1829) 1855-1963 wordt onder toegangsnummer 8 bewaard in het Schiedams archief.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Schiedams Archief
Naam collectie Het archief van de Vereeniging van de Heilige Maagd Maria, 1829-1963
Beheersnummer 8
Toegang inventaris
Openbaarheid volledige openbaarheid
Reglementen ja

Algemeen reglement voor een liefdadigheidsinstelling, opgemaakt door B&W van Schiedam en goedgekeurd bij Koninklijk Besluit nr. 4, d.d. 11-2-1829;

Algemeen reglement voor de besturen van in het Bisdom Haarlem gelegen parochiale en andere katholieke liefdadigheidsinstellingen. Opgemaakt door de toenmalige bisschop, 1855;

Algemene reglementen van het bestuur, 1855 en 1856 en huishoudelijke reglement, ca. 1900, met notulen 12 september 1905.

Ledenlijsten ja

Klapper op de namen van de leden, met vermelding van de hoogte van hun contributie, 1867-1876;

Register houdende alfabetische opgave van de honoraire leden, met vermelding van hun bijdragen, 1886-1907.

Notulen ja

Notulen van de bestuursvergaderingen december 1855 - 11 april 1905 etc.;

Besluitenlijsten van de bestuursvergaderingen, 1856-1873.

Jaarverslagen ja

Jaarverslagen, 1855-1857.

Correspondentie ja

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1870-1959 (een omslag).

Financiële stukken ja

Jaarrekeningen, 1857-1863, 1869-1870;

Kasboeken van inkomsten en uitgaven, 1857-1962;

Notariële akte betreffende de nalatenschap van Joseph Maria Kramers, 1894, authentiek afschrift;

Spaarbankboekjes, 1875-1913.

Overige stukken ja

Stukken betreffende statistieken van het armwezen, 1898-1956;

Verslagen ter gelegenheid van het 12½ en 25-jarig bestaan van de vereniging, houdende opgave van liefdadige werkzaamheden, van de inkomsten en uitgaven die hieraan verbonden waren en van de hoeveelheid verstrekte levensmiddelen en andere goederen, 1868, 1880;

Lijsten houdende opgave van uitgedeelde levensmiddelen, 1876-1897 en z.d.;

Lijsten houdende opgave van rooms-katholieke melkhandelaren en slagerijen in Schiedam, z.d.;

Registers houdende opgave van te bezoeken zieken, met vermelding van hun ziekten, adres, parochie, namen van de bezoeksters, datum van herstel of van overlijden, 1855-1956;

Verslagen van de liefdadigheidsinstellingen St. Elisabeth te ’s Gravenhage, Haarlem en Rotterdam, 1852-1865, 1890-1894, 1952, met gedenkboek 1852-1952 van de Haagse vereniging.Literatuur


Toon literatuur over de vereniging

Literatuur over de vereniging


Verberg literatuur over de vereniging
  • Abma, L.A., “Honderd jaar naastenliefde” [de geschiedenis van de vereniging in de periode 1855-1955] (1955).