Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Conferentie van den H. Willibrordus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo

Naam Conferentie van den H. Willibrordus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo
Opmerkingen over naam gewoonlijk de Vincentiusvereeniging genoemd
Plaats Hulst
Provincie Zeeland
Parochie

parochie van de H. Willibrordus

Begindatum 22 januari 1872 (oprichting)
Einddatum 1 januari 1965 (opheffing)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Artikel 2. der Algemeene bepalingen luidt:

Geen liefdewerk moet geacht worden vreemd te zijn aan de Vereeniging, ofschoon zij meer bepaaldelijk ten doel heeft het bezoeken van arme gezinnen. De leden der Vereeniging maken zich dus de gelegenheid ten nutte, om vertroostingen te bieden aan de zieken en gevangenen, om onderwijs te bezorgen aan arme, verlatene of gevangene kinderen en godsdienstige hulp te verschaffen aan hen, wien het daaraan in doodsgevaar ontbreekt.

Activiteit

De belangrijkste taak van de leden was het huisbezoek der armen. In aanmerking komende gezinnen werden wekelijks bezocht door twee 'broeders', steeds dezelfde per gezin zodat een vertrouwensband kon ontstaan. Materiële nood werd gelenigd door het geven van geld of hulp in natura, tegelijkertijd werd getracht door vermaningen en het beschikbaar stellen van stichtelijke lectuur de ontvangers op 'het rechte pad' te brengen of houden.

Op de wekelijkse vergadering brachten alle leden van de betreffende conferentie hun bevindingen en aanvragen ter tafel. Dit ging volgens het reglement als volgt: na het openingsgebed dat telkens door een ander lid moest worden uitgesproken '(...) geeft de penningmeester het bedrag der kas op en van de bij de laatste zitting gehouden inzameling, opdat ieder zijne aanvrage om ondersteuning kunne regelen naar de hulpmiddelen der conferentie [art. 19 van het reglement].

art. 20. Men deelt vervolgens de bons voor ondersteuning in natura uit. Elk lid wordt op zijn beurt door de president opgeroepen en zegt luide hoeveel hij vraagt en voor hoeveel gezinnen. Wanneer hij daartoe uitgenodigd wordt, geeft hij inlichtingen omtrent deze gezinnen.

art. 20. De onderstand moet stiptelijk bij de armen gebracht worden in het tijdsverloop van de eene zitting tot de andere. Het tijdstip (...) wordt aan de voorzichtigheid van ieder lid overgelaten. (...)

art. 25. Bij het einde der zitting en voor het gebed doet de penningmeester de inzameling, waartoe elk lid door eene aan zijne middelen geëvenredigde, maar altijd geheime, gift bijdraagt.'

 

'Bedeelende armenzorg (...(.' (Blankenberg)

Afdeling van

de conferentie functioneerde als afdeling Hulst van de nationale Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo, opgericht in 1846 en bestuurd door de Hoofdraad te Den Haag als 'vereenigingspunt' van alle Nederlandse Bijzondere Raden en conferenties.

Bestuursleden

president: H.L.J. Maertens in 1894, 1899 en 1903;

vice-president: J.C. Brioen in 1894, 1899 en 1903;

tweede vice-president: niet vermeld in 1894, C.J. Burm in 1899 en 1903;

secretaris: C. Burm in 1894, A.L. Aarens in 1899, H. Verwilghen in 1903;

penningmeester: Fr. van Waesberghe in 1894, J.F.A. van Waesberghe in 1899 en 1903;

magazijnmeester: niet vermeld in 1894, J. Maertens in 1899 en 1903.

Verantwoording gegevens

ad begindatum en bestuursleden:

Pius-Almanak voor het jaar des heeren 1894 (Alkmaar 1894) 262.

Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900 (Alkmaar 1899) 50.

Onze Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 348.

ad doelstelling en activiteit:

R.P. Vergnes C.ss.R., Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo en hare werkzaamheden in Nederland (Den Haag 1930) 57 en 58.

Handboek der Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo (Den Haag 1847 2e dr.) 3, 13-21.

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 334.

Gegevens, inclusief de einddatum, ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief.

Opmerkingen

ad opheffingsdatum:

Volgens de inleiding van de inventaris is de afdeling bij de invoering van de Bijstandswet op 1 januari 1965 opgeheven.

Archief

Het archief van de Vincentiusvereniging afdeling Hulst 1871-1965 is ondergebracht in het archief van de parochie van de H. Willibrordus te Hulst.

Ook bevinden zich archiefstukken m.b.t. deze conferentie van de H. Willibrordus over de periode 1871-1969 in dossier nr. 419 van het archief van de Sint Vincentius Vereniging Nederland dat wordt bewaard in het Katholiek Documentatiecentrum te Nijmegen. 

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Gemeentearchief Hulst
Naam collectie Parochie van de H. Willibrordus te Hulst
Beheersnummer 3
Ledenlijsten ja

Naamlijsten van leden, ere-leden en aspiranten, 1871-1951.

Notulen ja

Registers van de notulen van de vergaderingen, 1871-1963.

Correspondentie ja

Ingekomen stukken en minuten van uitgegane stukken, 1871, 1872, 1874, 1880, 1883, 1889, 1897;

Briefwisseling met de hoefdraad, 1871, 1872, 1886, 1897;

Rondschrijven van de hoofdraad, 1873, 1875-1889, 1894, 1898.

Financiƫle stukken ja

Statistieke en financiële opgaven, 1872-1960;

Stukken betreffende legaten, 1882, 1892, 1897, 1898;

Kasboeken, 1871-1939.

Overige stukken ja

Losse aantekeningen van de werkzaamheden over de jaren 1872-1882, z.j.

Verslag over de periode 1871-1922;

Overzichten van de werkzaamheden, 1872-1960;

Kort handboek van het genootschap van den H. Vincentius à Paulo, 1851 (2 exempl.);

Handboek der vereniging van den H. Vincentius à Paulo, 1880;

Verklaring der artikelen van het algemeen reglement van de vereniging, 1859;

Grootboek van ingeschreven bedeelden van de vereniging, 1871-1879;

Losse naamlijsten van bedeelden en alfabetische naamlijsten, 1871-1883;

"Magazijnboeken", verslagen van de bedeling in het magazijn, 1871-1895;

Verslag van de feestviering (van het 25 jarig bestaan van de vereniging), 1897;

Een blikken doosje met stempel en stempelkussen.

Opmerkingen algemeen

periode archief: 1871-1965.