Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Amsterdam

Naam Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Amsterdam
Alternatieve namen
  • Christelijk Hulpbetoon (gangbare, verkorte benaming)
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1870 (eerste vermelding)
Einddatum 1954 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'voor het Protestantisme te waken en werkzaam te zijn, door Protestanten, bijzonder behoeftige, tegen den invloed der Propaganda te beveiligen' (inleiding inventaris Chr. Hulpbetoon)

'voor het Protestantisme werkzaam zijn in het bijzonder door het verlenen van geldelijke steun aan Protestanten en Protestantse instellingen in de meest uitgebreide zin' (inleiding inventaris Vereeniging van Welstand)

Activiteit

Op lokaal niveau behulpzaam zijn bij het verwezelijken van de doelstellingen van de landelijke vereniging, hetgeen m.b.t. de armenzorg betekende:
'- door giften, of voorschotten zonder of tegen eene geringe rente, de belangen van hen, die zulks waardig zijn, zoo veel mogelijk voorstaan;
- medewerken, dat brave, minvermogende, Protestanten eigendom verkrijgen of behouden'

Afdeling van

de Protestantsche Vereeniging Christelijk Hulpbetoon, opgericht in 1844 te Den Bosch

Verantwoording gegevens

De algemene gegevens zijn ontleend aan de data m.b.t. de landelijke vereniging, de gegevens m.b.t. de afdeling Amsterdam aan de inventarissen van archiefbestanden van Christelijk Hulpbetoon die bewaard worden op het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en in het Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC)

Archief

Onder het archiefmateriaal van de vereniging dat bewaard wordt op het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis bevinden zich:

Notulen van de vergaderingen van het bestuur van het departement Amsterdam 1870-1948;

Ingekomen vragenlijst van het hoofdbestuur bij het departement Amsterdam ten behoeve van de samenstelling van het algemeen bestuur. Z.j. 1 stuk

In het archief van de landelijke vereniging dat bewaard wordt in het BHIC bevinden zich archiefstukken m.b.t. het Departement Amsterdam 1927-1954