Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging Armenzorg

Naam Vereeniging Armenzorg
Opmerkingen over naam ook wel Dames-vereeniging Armenzorg genoemd omdat alle werkende leden dames waren
Plaats Leiden
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1890 (oprichting)
Einddatum 1900 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

behoeftige gezinnen door hulp en raad te behoeden voor verval, armoede en ellende, en hun bij ziekte onderstand te verleenen (Blankenberg)

Activiteit

'Er hebben geregelde uitdeelingen in geld plaats, men tracht voor alles de gezinnen door het verschaffen van betrekkingen, het geven van rentelooze voorschotten, het bekostigen van noodige werktuigen enz. in staat te stellen zich zelf te redden. Bij ziekte worden geregeld levensmiddelen verschaft, terwijl ook werk wordt gegeven door een "werkcommissie".'

Er wordt onderstand verleend aan alle behoeftigen zonder onderscheid van godsdienstige gezindte. Het onderzoek heeft plaats door de dames, werkende leden der Vereeniging; de beslissing berust bij de vergadering, in spoedeischende gevallen bij het bestuur; de dames-werkende leden bezoeken de gezinnen. (Blankenberg)

Koninklijk Besluit 9 februari 1892
Verantwoording gegevens

'Uitgekomen is het 10de jaarverslag van bovengenoemde vereeniging loopende tot 31 Maart 1900' etc. in: H.J. Dompièrre de Chaufepié, H. Smissaert en J.F.L. Blankenberg (reds.), Tijdschrift voor Armenzorg, 1ste jng.(1900) 101.

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 378-379.

Opmerkingen

ad begindatum:

Omdat het 10de jaarverslag de periode maart 1899 tot 31 maart 1900 omvat moet de vereniging in 1890 zijn opgericht. (Tijdschrift)