Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Dordrecht

Naam Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Dordrecht
Alternatieve namen
  • Christelijk Hulpbetoon (verkorte, gangbare benaming)
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1879 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'voor het Protestantisme te waken en werkzaam te zijn, door Protestanten, bijzonder behoeftige, tegen den invloed der Propaganda te beveiligen' (inleiding inventaris Chr. Hulpbetoon)

'voor het Protestantisme werkzaam zijn in het bijzonder door het verlenen van geldelijke steun aan Protestanten en Protestantse instellingen in de meest uitgebreide zin' (inleiding inventaris Vereeniging van Welstand)

Activiteit

Op lokaal niveau behulpzaam zijn bij het verwezelijken van de doelstellingen van de landelijke vereniging, hetgeen m.b.t. de armenzorg betekende:
'- door giften, of voorschotten zonder of tegen eene geringe rente, de belangen van hen, die zulks waardig zijn, zoo veel mogelijk voorstaan;
- medewerken, dat brave, minvermogende, Protestanten eigendom verkrijgen of behouden'

Afdeling van

de Protestantsche Vereeniging Christelijk Hulpbetoon, opgericht in 1844 te Den Bosch.

Bestuursleden

in 1879: 'Bestuurders van de afd. Dordrecht D. Pijzel, voorz., Ds. S. Essenius Greeff,
secr. en penningm.' (Adresboek);

in 1885: geen vermelding;

in 1899: P. M. Keller van Hoorn, voorzitter, A. Loeff, secretaris-penningmeester (Adresboek).

Verantwoording gegevens

ad eerste vermelding en bestuurders:

Adresboek van Dordrecht 1879 en Adresboek der Gemeente Dordrecht, J.D. Holtheijer en J.J.N.C. de Ligt (reds.), m.m.v. P.A. Zegers en G. van Dijl, bevolkings-agenten (Dordrecht 1899).

ad doelstelling en activiteit:

gegevens ontleend aan de data m.b.t. de landelijke vereniging