Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot uitbreiding en instandhouding van volksgaarkeukens

Naam Vereeniging tot uitbreiding en instandhouding van volksgaarkeukens
Alternatieve namen
  • Vereeniging tot uitbreiding en instandhouding van volksgaarkeukens opgerigt door de beide Amsterdamsche Departementen der Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen in den jare 1870 (Goossens)
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1870 (oprichting)
Einddatum 1961 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

om binnen Amsterdam inrichtingen te openen en instand te houden waar, tegen den minst mogelijken prijs, gezond en krachtig voedsel verstrekt wordt (Goossens)

Activiteit

het mogelijk maken dat in Amsterdam inrichtingen geopend en instandgehouden werden, waar 'tegen den minst mogelijke prijs gezond en krachtig voedsel' werd verstrekt

Werkt samen met

en is een dochterorganisatie van de departementen Amsterdam I en II van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.

Oprichters

De vereniging is opgericht door de bestuurders van de beide Amsterdamsche Departementen der Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen. Het initiatief kwam van P. van Limmik. (Van Eeghen)

Bestuursleden

Het eerste bestuur was als volgt samengesteld: W. van der Vliet, I.C. de Vries, P. van Limmik, W.P.C. Fabius, R.W.I.C. van de Wall Blake en G.A. Heineken. Het werd spoedig aangevuld 'met de bekende Katholieke philantroop Eduard van Erven'. (Van Eeghen)

Koninklijk Besluit 29 mei 1874 nr. 24
Staatscourant

29 juli 1874

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
228
Verantwoording gegevens

I.H. van Eeghen (I.A.v.E.), 'De Volksgaarkeukens in Amsterdam' in Amstelodanum. Maandblad voor de kennis van Amsterdam. Orgaan van het Genootschap Amstelodanum 48e jrg. (1961) 112-114.

Opmerkingen

ad laatste vermelding:

ontleend aan de jaargang van Amstelodanum, waarin het artikel van Van Eeghen over volksgaarkeukens in Amsterdam is verschenen.

Archief

Archiefstukken m.b.t. de Amsterdamse vereniging voor uitbreiding en instandhouding van Volksgaarkeukens over de periode 1927 - 1937 bevinden zich in de rubriek Documentatie van het archief van de Sociale Raad en rechtsvoorgangers te Amsterdam dat onder nr. 400 wordt bewaard in het Stadsarchief Amsterdam.