Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot verbetering van Armenzorg

Naam Vereeniging tot verbetering van Armenzorg
Plaats Leeuwarden
Provincie Friesland
Begindatum 29 november 1887 (oprichting)
Einddatum 28 december 1959 (opheffing)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

voorkoming en bestrijding van armoede (Goossens)

voorkoming en bestrijding van armoede, het tegengaan van bedelarij en misleiding (Blankenberg 417)

Activiteit

'De uitdeelingen bestaan meest in giften in eens, soms in wekelijksche tegemoetkomingen. Ook worden rentelooze voorschotten gegeven, en bij ziekte versterkende middelen. (...) De behoeftigen wenden zich met hun aanvragen tot den bezoldigden armbezoeker, die eenmaal in de week zitting houdt. Een onderzoek wordt door de ondersteuningscommissie genomen en geregeld heeft er huisbezoek plaats door de vrijwillige armbezoekers en bezoeksters. (...)

Op initiatief van deze vereeniging is opgericht een Algemeen Ziekenfonds onder den naam: Eendracht maakt Macht.' (Blankenberg 417)

'(...) vermelding verdient hier echter het Damescomité dier vereeniging dat naaiwerk aan behoeftige vrouwen verschaft; het door deze vrouwen verwerkte goed wordt verkocht; ook wordt werk op bestelling uitgevoerd. Het aantal vrouwen aan wie werk wordt verschaft bedraagt ongeveer 40.' (Blankenberg 887)

Heeft als deelnemer

het dames-comité de Vereeniging tot verbetering van armenzorg.

Werkt samen met

de Kamer van Navraag naar Behoeftigen te Leeuwarden, opgericht in december 1880. De werkzaamheden van deze instelling werden overgenomen door Vereeniging tot verbetering van Armenzorg en in 1892 werd de Kamer van Navraag als afzonderlijke organisatie ontbonden.

Oprichters

De oprichtingsvergadering werd gehouden onder leiding van Troelstra, die voorzitter werd.

Bestuursleden

Jelle Troelstra

Eigen gebouw (adres)

'In later jaren waren de Vereeniging tot verbetering van Armenzorg en de Kamer van navraag in hetzelfde pand (Doelestraat 3) gevestigd'.

Koninklijk Besluit 13 februari 1888 nr. 12
Verantwoording gegevens

H.J. Dompièrre de Chaufepié, H. Smissaert en J.F.L. Blankenberg (reds.), Tijdschrift voor Armenzorg, 1e jrg. (1900) 44, 150.

ad doelstelling en activiteit:

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 417, 887.

ad oprichter, bestuursleden, oprichtings- en opheffingsdatum en eigen gebouw:

ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief

Opmerkingen

ad activiteit:

Blijkens het 11de verslag over 1898-1899 werd in die periode ondersteuning verleend aan 116 gezinnen voor f. 2644,75 (tegen 84 het jaar ervoor).

Blijkens het twaalfde jaarverslag over 1899-1900 werden niet alleen 111 gezinnen en alleenstaanden ondersteund, maar ook werk verschaft aan 56 vrouwen en aan de ontslagen werknemers van de cartonfabriek. Ook werd een bedrag gestort in het plaatselijk ziekenfonds.

De ondersteuning bestond uit het verstrekken van versterkende middelen, het verschaffen van werk aan vrouwen door het dames-comité, het verschaffen van werk of ondersteuning aan mannen, bijvoorbeeld van de ontslagen werknemens van de afgebrande strookartonfabriek. (Tijdschrift)

inkomsten:

De inkomsten bestonden uit 'contributie: f. 2184,75, uit giften ineens en renten f. 875,12, terwijl voor bovengenoemde ontslagen werklieden f. 4215, 25 werd ontvangen. (...) De rekening sluit met een "kapitaal-saldo" van f. 2600, 53.' (t.a.p.)

Archief

Het archief van de Vereeniging tot verbetering van Armenzorg te Leeuwarden 1887-1960 wordt onder toegangsnummer 126 bewaard in het Historisch Centrum Leeuwarden (2,15 m., plaatsingslijst).

In het archief van de Filantropische Vereniging Hulpbetoon te Zwolle, dat onder toegangsnummer 878 wordt bewaard in het Hist. Centrum Overijssel bevinden zich de 'Jaarverslagen van de Vereniging tot Verbetering van Armenzorg te Leeuwarden, 1891-1894'.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Historsch Centrum Leeuwarden
Naam collectie Vereniging tot verbetering van Armenzorg te Leeuwarden
Beheersnummer 126
Toegang plaatsingslijst
Omvang 2,15 m.
Statuten ja

Stukken betreffende de vaststelling der statuten en reglementen, 1887-1939.

Reglementen ja

Conceptinstruktie voor de Armbezoeker, met bijlage, 1890;

Gewijzigd Reglement voor de Financieele Commissie, 1891.

Notulen ja

Notulen van het algemeen bestuur voor vergaderingen van het algemeen bestuur, 1887-1888;

Notulen, 1887-1921;

Notulenboek van de Financiele Commissie, 1888-1925;

Notulenboeken van de Ondersteuningscommissie 1888-1941.

Jaarverslagen ja

Jaarverslagen van de vereniging, 1888/89-1938/39, etc.;

Gedrukt jaarverslag 1888/89-1907/08.

Correspondentie ja

Ingekomen stukken, 1887-1938;

Register van uitgegane missiven, 1888-1902.

Financiële stukken ja

Rekeningen van de Vereniging tot verbetering van Armenzorg, 1888/89 en 1889/90, met bijlagen en acquisiten;

Register van jaarrekeningen 1888/89 -1959 en van de Rekening-courant ... te Bloembergen en zonen 1890/91-1903/04.

Overige stukken ja

Rapporten van Armbezoekers, met aantekeningen der al of niet verleende verstrekkingen, 1888-1915;

Sollicitatiestukken voor het ambt van Armbezoeker der Vereniging, met repertoires en bijlagen, 1888, 1906;

Courantenknipsels e.d. betreffende Armenzorg in het algemeen en de Leeuwarder vereniging in het bijzonder, 1887-1932;

Minuut van request aan de Koning, 1888;

Specimina van circulaires tot winning van leden, 1888-1935.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Verslag der Vereeniging tot verbetering van armenzorg te Leeuwarden, over de jaren ... (Leeuwarden 1888-1889).
  • Vereeniging tot verbetering van armenzorg te Leeuwarden: Korte omschrijving van haar doel en werkkring (Leeuwarden circa 1888-1903).