Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot werkverschaffing te Hoogeveen

Naam Vereeniging tot werkverschaffing te Hoogeveen
Plaats Hoogeveen
Provincie Drenthe
Begindatum 1871 (oprichting)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Jeugd 12-21, Werklozen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

in de gemeente Hoogeveen bedelarij te weren en armoede te lenigen door werkverschaffing (Goossens)

Naast het mattenmaken als hoofdbezigheid van de werkinrichting werd nog een tweede doel nagestreefd, nl. 'om een betere toekomst te doen aanbreken voor een volgend geslacht, door jongens en meisjes van 12-18 jaar in dit vak te onderrichten, opdat zij, dit nuttige bedrijf in de lokalen der inrichting hebbende aangeleerd, later bij schaarsheid of gemis aan werk, in staat zouden zijn door 't maken van matten in de eerste behoeften van het gezin te kunnen voorzien.' (Werkinrichtingen 157)

Activiteit

Het instandhouden van de werkinrichting, waar werklozen een zeker inkomen konden verwerven met 'mattenmaken, bezembinden en borstels maken uit paissava of Russisch riet'. (Methorst)

Eigen gebouw (adres)

'Nadat het startkapitaal was verkregen (...) kon nog in 1871 een werkloods worden gebouwd achter het toenmalige gemeentehuis. Op 1 januari 1872 opende de loods haar deuren.' (Gras)

Koninklijk Besluit 28 oktober 1871 nr. 24; 7 oktober 1877 nr. 11
Staatscourant

19 november 1871;  1 november 1877.

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
1857
Verantwoording gegevens

ad laatste vermelding:

jaar van uitgave van J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 894.

ad eigen gebouw:

H. Gras, 'Noodruftigen en hun weldoeners' in: H. Gras, F. Nijstad e.a., Geschiedenis van Hoogeveen 1815-1975 (Amsterdam 1995) 300.

De overige gegevens zijn ontleend aan:

H.W. Methorst, Werkinrichtingen voor behoeftigen (Diss. Utrecht 1895) 156-159.

Diens bronnen: Verslagen van de Vereeniging tot Werkverschaffing te Hoogeveen 1871/72 - 1893/94. Mededeelingen van het bestuur.

Opmerkingen

In de loop der jaren daalde de opbrengst van matten aanzienlijk; de meest winstgevende bezigheid werd nu het zakjesplakken.

Tegenprestatie voor arbeid is hier uitsluitend loon, geen voedsel. 

Inkomsten:

In 1872/73 werd f. 975 ontvangen aan contributies en giften in 93/94 niet meer dan f. 175, waarop de gemeente haar subsisie van f. 400 verhoogde tot f. 800, om de zeer nuttig geachte instelling te kunnen laten voortbestaan. (Methorst)