Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Groningen

Naam Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Groningen
Plaats Groningen
Provincie Groningen
Begindatum 2 november 1883 (oprichting)
Einddatum 1973 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Alcoholisten
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Art. 1. Het doel der vereeniging is, onder den drang der liefde van Christus, overeenkomstig de roeping der Christelijke gemeente den strijd te voeren tegen de heerschende drinkgewoonten, in welke een der machtigste hinderpalen voor den bloei dier gemeente en haren invloed naar buiten gevonden wordt.

Activiteit

Om het doel te bereiken organiseert de NCGOV alleen hen, die niet in hun eigenbelang (ofschoon ook dit erdoor gediend wordt), maar, onder den drang der liefde van Christus, door de liefde tot anderen gedreven zich met elkander verbinden om door geheel-onthouding de heerschende drinkgewoonten te bestrijden en alzoo aan zwakken en jeugdigen, die hulp, leiding en bescherming nodig hebben, tot steun te dienen.

Het propageren van dit middel, niet alleen door zelf het voorbeeld te geven, maar ook door het naar buiten propageren van deze houding via bijeenkomsten en door het verspreiden van in "Onze bibliotheek" van de NCGOV te verkrijgen propagandamateriaal als tijdschriften, tractaatjes, vlugschriften en brochures.

Afdeling van

de Nationale Christen Geheelonthouders-Vereeniging, gevestigd te Amsterdam en opgericht in 1882.

Voortzetting van

Christen Geheelonthouders-Verbond, opgericht in 1863.

Oprichters

J.J.P. Valeton

Eigen gebouw (adres)

'Dankzij aankopen en financiële steun van Jonkvrouwe de Ranitz slaagde de vereniging er tien jaar later [1894] in om aan de Kostersgang het 'Geheelonthoudersgebouw' te realiseren.'

Vergaderplaats

In 1900 vindt een bijeenkomst plaats in de zaal van het Militair Tehuis

Koninklijk Besluit 28 juli 1894
Verantwoording gegevens

gegevens ontleend aan de inleiding van de inventaris van het verenigingsarchief;

ad doelstelling en activiteit:

gegevens ontleend aan de data m.b.t. de landelijke vereniging

en aan De stem der liefde. Maandblad van de Nationale Christen Geheelonthouders-Vereeniging 2e jrg. (1894).

Opmerkingen

ad begindatum:

De dag van overgang naar de nationale bestrijdingsorganisatie is beschreven door J.J.P. Valeton in het verenigingsblad De stem der liefde.

Daaruit krijgt men de indruk dat het nog altijd zíjn club is, temeer omdat hij afgevaardigd wordt naar de Algemeene Vergadering in mei 1884.

Blijkens het door Valeton uitgebrachte verslag in 1884 traden in dat jaar enkele mannen toe, zodat de afdeling 18 mannen-leden telden, en ook enkele vrouwen, waarmee het aantal vrouwen op 20 kwam.

Een kwart van de opbrengst van de contributie wordt volgens Reglement door de afdeling Groningen in de kas der NCGOV gestort.

ad richtgroep:

alcoholisten, vooral ook preventief

 

Archief

Het archief van de afdeling Groningen van de Nationale Christen Geheelonthouders Vereniging (1822) 1894-1968 (1973) berust onder toegangsnummer 1242 in de Groninger Archieven. Het 19e-eeuwse materiaal beperkt zich tot (een deel van de):

Stukken betreffende de reglementering en goedkeuring van de statuten, 1894 - 1929;

Stukken betreffende de geschiedenis van de vereniging, geschreven in verband met jubilea, 1903;

Stukken betreffende de verwerving van gelden voor de bouw van het Geheelonthoudersgebouw aan de Kostersgang;

Uittreksel van de kadastrale legger van de gemeente Groningen met vermelding van eigendommen van de vereniging aan de Kostersgang; met retroacta, 1827 - ca. 1891;

Stukken betreffende uitbreiding van de bezittingen aan de Kostersgang en latere verkoop van het Geheelonthoudersgebouw aan die gang. Met retroacta, 1822 - 1874 (1922-1974?);

Geschriften met oproepen af te zien van alcoholgebruik, z.d.;

Geschrift met geloofs- en strijdzangen voor Christelijke geheelonthoudersvergaderingen, z.d.

aanhangsel:

'De Volksvriend', maandblad van de Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van Sterke Drank, 1868;

Verhandeling van ds. H.G. Groenewoud inzake kerk en alcoholisme nu, z.d.