Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Fonds tot ondersteuning van hulpbehoevenden

Naam Fonds tot ondersteuning van hulpbehoevenden
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum maart 1883 (oprichting)
Einddatum 1851 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Kraamvrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'bevordering van werkzaamheid en orde onder behoeftigen'

Activiteit

'ter bereiking van dat doel is eene naaischool door het Fonds tot stand gebracht, (...) worden kraamvrouwen bedeeld, en voorts naar gelang der omstandigheden op vele andere wijzen onderstand verleend, zoo als: het betalen van huishuur, verstrekken van kostgeld, lossen van panden uit de bank van leening, rentelooze voorschotten, bedeeling van geld, kleedingstukken, levenmiddelen, brandstoffen enz.'

Oprichters

'mevr. Smissaert-Hooft, mevr. Stroeve-Sweys en mevr. Koenen-van Halteren'

Bestuursleden

Bestuursleden in 1851 waren 'de dames mevr. Stroeve-Sweys, mevr. Teissèdre l'Ange-Fontein, mevr. de wed. van Goens-Willet en mej. G.M. Huidekoper'.

Vergaderplaats

Het damesbestuur vergaderde 'wekelijks op de Vijzelgracht'.

Verantwoording gegevens

N.S. Calisch, Liefdadigheid te Amsterdam Overzigt van al hetgeen in Amsterdam wordt verrigt, ter bevordering van de stoffelijke, zedelijke en godsdienstige belangen, voornamelijk der minvermogenden en behoeftigen(Amsterdam 1851) 344-345. (Uit echte bronnen bijeengebracht door [NSC])

Opmerkingen

leden:

"Sedert de oprichting [door de drie dames] is het fonds aanmerkelijk uitgebreid, en thans telt het 300 leden die het ondersteunen en instandhouden door jaarlijksche bijdragen van f. 6 of meer, waaronder zelfs van f. 100'

ad richtgroep:

'Tegenwoordig deelen 70 huisgezinnen, hoofdzakelijk echter weduwen, in de weldaden van de instelling'.