Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Sefardisch Genootschap 'Mazon habanoth' ('Voeding der dochteren')

Naam Sefardisch Genootschap 'Mazon habanoth' ('Voeding der dochteren')
Opmerkingen over naam De spelling van de namen van joodse verenigingen is zeer gevarieerd.
Alternatieve namen
  • Portugeesch-Israelitisch Meisjes-Weeshuis genaamd "Mezon Habanoth" (Blankenberg)
  • Meson-ha-Banoth (Onderhoud der dochteren) (Hillesum)
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1734 (oprichting)
Einddatum 1902 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Joden, Meisjes, Wezen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Het verplegen, verzorgen van en het verstrekken van onderwijs aan behoeftige weesmeisjes tot genoemd kerkgenootschap behoorende.'

Activiteit

Van 1734 tot 1839 werden de meisjes uitbesteed bij particulieren; vanaf 1839 vond gestichtsverpleging plaats in 'een gedeelte van het Nederl.-Portug.-Israëlietisch zieken- en oude-vrouwenhuis in de Rapenburgerstraat, tot bedoeld einde ingericht, zoodat dan ook de vader en de moeder aldaar het onmiddellijke toezigt op de weezen hebben, wier getal thans (November 1851) acht is.' (Calisch)

Bestuursleden

In 1851: 'de heren Jb. Teixeira d'Andrade, A. Mendes da Costa en Gabriël Henrique de Castro, benevens de dames mevr. R. Teixeira de Mattos-Mendes de Leon, mevr. S. Mendes da Costa-Orobio de Castro en mevr. E. Lopes Suasso-Henriques de Castro. (Calisch)

Verantwoording gegevens

N.S. Calisch, Liefdadigheid te Amsterdam Overzigt van al hetgeen in Amsterdam wordt verrigt, ter bevordering van de stoffelijke, zedelijke en godsdienstige belangen, voornamelijk der minvermogenden en behoeftigen (Amsterdam 1851) 208, 209. (Uit echte bronnen bijeengebracht door N.S.C.)

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 654, 655.

Ook vermeld in:

J.M. Hillesum, ‘Vereenigingen bij de Portugeesche en Spaansche joden te Amsterdam in de 17e een 18de eeuw.’ in: Eerste Jaarboek der Vereeniging Amstelodanum (Amsterdam 1902) 177.

Opmerkingen

Algemeen:

Hillesums mededelingen over de joodse verenigingen slaan vooral op het functioneren daarvan in de 17de en 18de eeuw.

Alleen de verenigingen die ten tijde van de publicatie van zijn boven aangehaald artikel nog bestaan zijn in deze database opgenomen.

ad begindatum:

alle bronnen vermelden 1734.

ad einddatum:

ontleend aan het jaar van verschijnen van het Eerste Jaarboek der Vereeniging Amstelodanum, waarin het artikel van Hillesum is opgenomen.

ad activiteit:

'Het onderwijs bepaalt zich tot het maatschappelijke en godsdienstige, benevens vrouwelijke handwerken. Na haar ontslag worden zij zoo veel mogelijk in eene of andere betrekking geplaatst.' (Calisch)

inkomsten:

'Renten van belegde kapitalen en vrijwillige bijdragen van de leden der gemeente zijn de bronnen van bestaan dier inrigting.' (T.a.p.)