Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Goes

Naam Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Goes
Opmerkingen over naam Veelal afgekort tot NCGOV; tussenstreepje(s) word(t)en op diverse wijzen geplaatst
Plaats Goes
Provincie Zeeland
Begindatum 17 januari 1896 (oprichting)
Einddatum 1954 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Alcoholisten
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Art. 1. Het doel der vereeniging is, onder den drang der liefde van Christus, overeenkomstig de roeping der Christelijke gemeente den strijd te voeren tegen de heerschende drinkgewoonten, in welke een der machtigste hinderpalen voor den bloei dier gemeente en haren invloed naar buiten gevonden wordt.

'(....) het doel der Vereeniging: redding van slachtoffers onzer drinkgewoonten, en een schilt te zijn voor wie offers van nooit rustende verzoeking kunnen worden. Daarom is samenwerking voor alle Vereenigingen, die Christus zoeken zoo wenschelijk, mocht het zijn allerwege.' (De Wereldstrijd 2e jrg. nr. 42)

Activiteit

Bovenomschreven doel wordt met nadruk onderscheiden van het middel: geheelonthouding van alle bedwelmende dranken, zelf niet drinken en niet schenken aan anderen.

Het propageren van dit middel, niet alleen door zelf het voorbeeld te geven, maar ook door het naar buiten propageren van deze houding via bijeenkomsten en door het verspreiden van in "Onze bibliotheek" van de NCGOV  te verkrijgen propagandamateriaal als tijdschriften, tractaatjes, vlugschriften en brochures.

Afdeling van

de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, opgericht in 1882 en gevestigd te Amsterdam.

Bestuursleden

In 1898: C.R. van Lelyveld, voorzitter en Mej. P. Janssen secretaris. (Wereldstrijd 7e jrg.)

Vergaderplaats

Het gebouw der Christelijke Jongelingenvereeniging. (Wereldstrijd 9e jrg.)

Verantwoording gegevens

ad doelstelling en activiteit:

gegevens ontleend aan de data m.b.t. de landelijke vereniging

overige gegevens:

aan de "De Wereldstrijd", tevens orgaan van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, 7e jrg. (1898) 306.

"De Wereldstrijd", tevens orgaan van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, 9e jrg. (1900) nr. 34, 270 en 10e jrg. (1901) nr. 5, 19.

ad laatste vermelding:

ontleend aan de vermelding van de afdeling Goes in “De Wereldstrijd”, orgaan van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereniging, de Nederlandse Christen Vrouwen Geheel-Onthouders Unie en de Predikanten Geheel-Onthouders Vereniging, 47e jrg. (1947) nr. 7, 31.

Opmerkingen

ad begindatum:

'Mededeelingen', in "De Wereldstrijd", 10e jrg. (1901), nr. 5, 19: 'De Afdeeling Goes heeft 17 Jan. haar 5-jarig bestaan gevierd.'

ad laatste vermelding:

In "De wereldstrijd" van 24 januari 1953 nr. 2 staat op p. 8 dat afdeling Goes 'haar 35e jaarvergadering' heeft gehouden. Dat betekent dat de afdeling op enig moment na 1901 is opgeheven en in 1918 opnieuw is opgericht.

ad richtgroep:

alcoholisten, vooral ook preventief