Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Nederlandsche Vereeniging "de Stuers" tot het verstrekken van kunstledematen aan behoeftige verminkten

Naam Nederlandsche Vereeniging "de Stuers" tot het verstrekken van kunstledematen aan behoeftige verminkten
Plaats Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 31 oktober 1882 (oprichting)
Einddatum 1930 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Gehandicapten
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Landelijk
Doelstelling

door het verstrekken van kunstledematen, - oogen of andere toestellen - aan behoeftige verminkten, dezen het voorzien in eigen levensonderhoud mogelijk of gemakkelijker te maken (Goossens)

Activiteit

De vereniging maakte het mogelijk dat 7 instrumentmakers, verspreid over het land (Den Haag, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Arnhem, Groningen en Leeuwarden) kunstledematen vervaardigden voor behoeftige verminkten en dat deze kosteloos aan hun konden worden uitgereikt.

Heeft als afdeling(en)

Leeuwarden (1894) en Utrecht (1895).

Oprichters

Stimulator Lt.-Generaal de Stuers, samen met de arts Gori.

Beschermheren -of vrouwen

H.H. M.M. de Koning en de Koningin.

Bestuursleden

Kolonel H. van Lokhorst, voorzitter (in 1897).

Koninklijk Besluit 17 april 1883 nr. 59; 18 november 1899 nr. 82.
Staatscourant

8 mei 1883, 24 juni 1885

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
1405
Verantwoording gegevens

Ph. Falkenburg, Armenzorg in Nederland 3e deel: Gemeente 's-Gravenhage (Amsterdam 1897) 378-381. (In opdracht der Vereeniging voor de staatshuishoudkunde en de statistiek bewerkt door Ph.F.)

J.F.L. Blankenberg,  H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 714.

H.J. Dompièrre de Chaufepié, H. Smissaert en J.F.L. Blankenberg (reds.), Tijdschrift voor Armenzorg, 1e jrg. (1900) 127.

ad laatste vermelding:

ontleend aan de archiefgegevens.

Opmerkingen

ad oprichting:

Oktober 1882: oprichtingsvergadering met 60 initiatiefnemers: feb. 1883: eerste algemene ledenvergadering met ongeveeer 100 leden. Als gevolg van geschillen in de boezem van het bestuur: reglementswijziging in juni 1884: de 20 bestuursleden maakten plaats voor slechts drie bestuursleden, waarvan één, een geneeskundige, met de dagelijkse leiding werd belast. 

Falkenburg geeft een overzicht van ledentallen, aantallen ondersteunden en uitgesplitste gegevens over hoogte van de ontvangsten en de uitgaven over de jaren 1886-1895.

Het Tijdschrift voor armenzorg presenteert de belangrijkste gegevens uit het jaarverslag over 1899:

'Uit het jongste jaarverslag van de Vereeniging blijkt dat het aantal personen, die voor de eerste maal werden geholpen, of wien geheele vernieuwing van vroeger ontvangen kunstledematen en toestellen werd toegestaan, 189 bedroeg, aan wie 213 diverse voorwerpen werden uitgereikt.

De totale ontvangsten beliepen f. 4048,90, waarvan werd betaald aan instrumentmakers f. 3807,20 en aan onkosten f. 504,09, zijnde totaal f.4311,29, zoodat er een tekort was van f. 262,39.'

ad relaties:

In de Gids van Blankenberg c.s. worden Leeuwarden en Utrecht als plaatsen met afdelingsbesturen genoemd; deze zorgen ervoor dat de 'hulpstukken' bij de gehandicapten komen. '(...) voor de overige plaatsen kunnen de gevraagde voorwerpen met machtiging van het bestuur door de correspondenten worden gegeven.' Kennelijk zijn er in 1899 geen andere afdelingsbesturen.

 

De vereniging De Stuers ging in 1927 niet in het op het verzoek van de Centrale Vereeniging voor Lichamelijk Gebrekkigen (1926 opgericht) zich bij haar aan te sluiten. http://www.gehandicaptenschrijvengeschiedenis.nl/cvlg4.html, geraadpleegd op 21 juli 2010.

Archief

In het archief van de afdeling Armwezen van het min. van Binnenlandse Zaken 1918-1947 dat onder toegangsnummer 2.04.55 berust in het Nationaal Archief bevinden zich in dossier no 624 stukken betreffende de '(...) Nederlandse Vereeniging De Stuers (kosteloos verschaffen van kunstledematen aan behoeftige verminkten) 1918-1930'.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Verslag van de Nederlandsche Vereeniging "De Stuers" tot het Verstrekken van Kunstledematen en Andere Toestellen aan Behoeftige Verminkten en Gebrekkigen (Den Haag 1884).
  • Snouck Hurgronje-Boreel, mevr. A., jonkvr. H. Quarles van Ufford en R. Fruin (reds.), Nederlandsche Vereeniging De Stuers en Kinderziekenhuis: 15 en 16 November 1893 (Den Haag 1893).
  • Verslag van de Nederlandsche Vereeniging "De Stuers" (Den Haag 1885-1907).