Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Christelijke Vrouwen-Vereeniging

Naam Christelijke Vrouwen-Vereeniging
Plaats Colijnsplaat
Provincie Zeeland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Protestanten (plaatselijk), Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

voedsel en kleding en in bijzondere gevallen een geldelijke bijdrage te verstrekken aan zieken en zwakken

Activiteit

'Deze vereeniging geeft versterkende middelen, als vleesch, eieren, wijn, bier enz., aan zieken en zwakken, alsook onder- en bovenkleeding, dekens en lakens. In buitengewone omstandigheden (watersnood, schipbreuk, brand en dgl.) wordt soms een geldelijke bijdrage opgezonden, onverschillig wáár de ramp in ons vaderland is voorgevallen. De onderstand wordt bij voorkeur verleend aan behoeftige zieken te Colijnsplaat wonende en behoorende tot de Gereformeerde kerk aldaar. Voor zooveel de fondsen toelaten wordt echter ook ondersteuning verstrekt aan Ned. Hervormden, die vanwege hunnen eigen kerkelijke gemeente geene of geen voldoende bedeeling ontvangen. In den regel zijn de behoeftigen voldoende bij een of meer leden der vereeniging bekend; wordt echter een onderzoek noodig geacht, dan geschiedt dat door één der leden van het bestuur. Men moet zich voor de hulp aanmelden bij een der leden der vereeniging.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 763.