Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Diever

Naam Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Diever
Opmerkingen over naam de afdelingen worden ook subcommissies genoemd
Plaats Diever
Provincie Drenthe
Begindatum 1818 (oprichting)
Einddatum 1818 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Werklozen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'het doel der Maatschappij van Weldadigheid is hoofdzakelijk om den toestand der armen en lagere volksklassen te verbeteren, door zoodanige ontwerpen, die voor dezelve dienstig geoordeeld worden, ter uitvoering te brengen, inzonderheid door aan dezelve arbeid, onderhoud en onderwijs te verschaffen en hen uit dien toestand van verbastering, waartoe deze menschen, in het algemeen, vervallen zijn op te beuren, en tot eener hoogere beschaving, verlichting en weldadigheid op te leiden'.

Activiteit

Om het bovenomschreven doel te bereiken stichtte de Maatschappij de ‘vrije’ kolonies Frederiksoord (1818), Willemsoord (1820) en Wilhelminaoord (1820), waar de bedeelde zich vrijwillig zou kunnen aanmelden om te worden opgeleid tot zelfstandig boer. Dat bleek al spoedig veeleer theorie. In de praktijk werden contracten met derden afgesloten, gebaseerd op de opvoeding der kinderen in de vrije gestichten; de subcommissies bemiddelden hierbij, maar weesvoogden, diakoniën en armbesturen kregen het eeuwigdurend plaatsingsrecht.

Afdeling van

Maatschappij van Weldadigheid, opgericht in 1818, waarvan het hoofdbestuur was gevestigd in Den Haag en, na 1859, in Frederiksoord.

Verantwoording gegevens

ad doelstelling, activiteit, richtgroep:

gegevens ontleend aan de inventaris van de archieven van de Maatschappij van Weldadigheid 1818-1970 door J.R. van der Zijden, J. Hagen, C.G.C. Meynen (uitgave rijksarchief Drenthe) en aan overige data m.b.t. de landelijke Maatschappij.

ad oprichtingsjaar, tevens enige vermelding van de afdeling:

ontleend aan de archiefperiode van de subcommissie Diever.

Opmerkingen

inkomsten:

contributies der leden.

 

Archief

Het archief van de subcommissie Diever over het jaar 1818 is gedeponeerd bij het archief van de (moeder)Maatschappij van Weldadigheid, 1818-1970, dat zich onder toegangsnummer 186 in het Drents Archief bevindt.

Dit archief bevat:

Circulaire van de Gouverneur van Drenthe, ingekomen bij de schulte van Diever, met bekendmaking van de pas benoemde leden van de dorps(sub)commissie aldaar, 1818, gedrukt;

Ingekomen besluit van de Gouverneur van Drenthe betreffende de vestiging van kantonnale subcommissies te Assen, Meppel, Coevorden en Hoogeveen en van dorps(sub)commissies in de grotere dorpen in Drenthe, met vermelding van de kantonnale indeling, 1818, gedrukt;

Ingekomen circulaire van de Gouverneur van Drenthe betreffende de werkzaamheden van de dorps(sub)commissies, met als bijlagen een exemplaar van het reglement van de Maatschappij van Weldadigheid met wijzigingsblad, een circulaire van prins Frederik en een circulaire van de Permanente Commissie inzake doelstelling en werkzaamheden der subcommissies, 1818, gedrukt.