Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot opvoeding van weezen, halfweezen en onverzorgde kinderen

Naam Vereeniging tot opvoeding van weezen, halfweezen en onverzorgde kinderen
Plaats Den Helder en Huisduinen
Provincie Noord-Holland
Begindatum 15 maart 1900 (oprichting)
Einddatum 1956 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Verwaarloosde kinderen, Wezen
Werkingsgebied Landelijk
Doelstelling

duurzame verzorging van minderjarige weezen, halfwezen en onverzorgde kinderen in de paviljoenen der Inrichting te Huisduinen

Activiteit

het financieel mogelijk maken dat minderjarige weezen, halfwezen en onverzorgde kinderen in de beide paviljoens te Huisduinen worden verpleegd

Eigen gebouw (adres)

Weesinrichting "Huisduinen" bij Den Helder met een paviljoen voor jongens en een voor meisjes, geopend in augustus 1900.

Koninklijk Besluit 16 mei 1900
Verantwoording gegevens

Algemeen en laatste vermelding:

J. van der Zijl (red.), Gids voor vereenigingen en instellingen op het gebied der kinderverzorging (Den Haag 1912) 38. Uitgave van het Bureau van den Bond ter Behartiging van de belangen van het Kind, no. 1.

H.J. Dompièrre de Chaufepié, H. Smissaert en J.F.L. Blankenberg (reds.), Tijdschrift voor Armenzorg, 1e jrg. (1900) 119 en 2e jrg. (1901) 27, 30 en 31 en 154.

ad laatste vermelding:

De Weesinrichting Huisduinen komt voor in het overzicht van in 1956 nog bestaande instellingen voor maatschappelijk werk (voorheen 'van weldadigheid') in Nederland, samengesteld door J. Everts/A. Treurniet in 1956. De hierin vermelde instellingen zijn tezamen met die uit de bovenvermelde Gids van Blankenberg c.s. uit 1899 door T. Kappelhof en V. Kingma verwerkt in de database: Locale Instellingen, onderdeel van het digitale onderzoeksgids 'Sociale Zekerheid'. De database is te raadplegen op de website van het Huygens Instituut voor Nederlandse geschiedenis:

www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/Socialezekerheid/lokale_instellingen

Opmerkingen

ad levensbeschouwing:

protestants (hervormd)

ad leden:

'Leden der vereeniging zijn zij die jaarlijksch f. 2,50 of meer bijdragen. Zij hebben recht van medestemmen op de Algemeene Vergadering.' (Tijdschrift 2e jrg. 31)

inkomsten:

Verder wordt in de geldelijke behoeften voorzien

'a. door verpleeggelden;

b. door donateurs en begunstigers;

c. door collecten;

d. door schenkingen;

e. door erflatingen.' (t.a.p.)

 Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Statuten van de Weesinrichting te Huisduinen (Huisduinen 1900).