Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Conferentie van den H. Georgius van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo

Naam Conferentie van den H. Georgius van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo
Opmerkingen over naam gewoonlijk de Vincentiusvereeniging genoemd
Plaats Amersfoort
Provincie Utrecht
Parochie

parochie van de H. Georgius

Begindatum 11 maart 1851 (oprichting)
Einddatum 1909 (opheffing)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Verwaarloosde kinderen, Wezen, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Artikel 2 der Algemeene bepalingen luidt:

Geen liefdewerk moet geacht worden vreemd te zijn aan de Vereeniging, ofschoon zij meer bepaaldelijk ten doel heeft het bezoeken van arme gezinnen. De leden der Vereeniging maken zich dus de gelegenheid ten nutte, om vertroostingen te bieden aan de zieken en gevangenen, om onderwijs te bezorgen aan arme, verlatene of gevangene kinderen en godsdienstige hulp te verschaffen aan hen, wien het daaraan in doodsgevaar ontbreekt.

Activiteit

De belangrijkste taak van de leden was het huisbezoek der armen. In aanmerking komende gezinnen werden wekelijks bezocht door twee 'broeders', steeds dezelfde per gezin zodat een vertrouwensband kon ontstaan. Materiële nood werd gelenigd door het geven van geld of hulp in natura, tegelijkertijd werd getracht door vermaningen en het beschikbaar stellen van stichtelijke lectuur de ontvangers op 'het rechte pad' te brengen of houden.

Op de wekelijkse vergadering brachten alle leden van de betreffende conferentie hun bevindingen en aanvragen ter tafel. Dit ging volgens het reglement als volgt: na het openingsgebed dat telkens door een ander lid moest worden uitgesproken 'geeft de penningmeester het bedrag der kas op en van de bij de laatste zitting gehouden inzameling, opdat ieder zijne aanvrage om ondersteuning kunne regelen naar de hulpmiddelen der conferentie [art. 19 van het reglement].

art. 20. Men deelt vervolgens de bons voor ondersteuning in natura uit. Elk lid wordt op zijn beurt door de president opgeroepen en zegt luide hoeveel hij vraagt en voor hoeveel gezinnen. Wanneer hij daartoe uitgenodigd wordt, geeft hij inlichtingen omtrent deze gezinnen.

art. 20. De onderstand moet stiptelijk bij de armen gebracht worden in het tijdsverloop van de eene zitting tot de andere. Het tijdstip (...) wordt aan de voorzichtigheid van ieder lid overgelaten. (...)

art. 25. Bij het einde der zitting en voor het gebed doet de penningmeester de inzameling, waartoe elk lid door eene aan zijne middelen geëvenredigde, maar altijd geheime, gift bijdraagt.'

 

"Bedeelende armenzorg. (...); bovendien worden bij voorkomende gevallen kinderen uitbesteed, zieken verpleegd; een algemeen kleedingmagazijn is in de Conferentie gevestigd.' (Blankenberg)

Afdeling van

de conferentie functioneerde als afdeling Amersfoort van de nationale Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo, opgericht in 1846 en bestuurd door de Hoofdraad te Den Haag als 'vereenigingspunt' van alle Nederlandse Bijzondere Raden en conferenties.

Voortgezet als

de conferenties van de H. Maria Hemelvaart en de H. Franciscus Xaverius; deze opsplitsing vond plaats in 1909

Bestuursleden

president: D.P. Hamers in 1894, 1899 en 1903;

vice-president: dr. P. Smits in 1894, C.Th. van Beek in 1899 en 1903;

secretaris:C.T. van Beek in 1894 en C.M.M. Vermolen in 1899 en 1903;

penningmeester: A.J. Duchateau 1894, 1899 en 1903;

magazijnmeester: M.H. Pel 1894, 1899 en 1903.

Verantwoording gegevens

ad  begindatum en bestuursleden:

Pius-Almanak voor het jaar des heeren 1894 (Alkmaar 1894) 252.

Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren  1899-1900 (Alkmaar 1899) 40.

Onze Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 336.

ad doelstelling en activiteit:

R.P. Vergnes C.ss.R., Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo en hare werkzaamheden in Nederland (Den Haag 1930) 57 en 58.

Handboek der Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo (Den Haag 1847 2e dr.) 3, 13-21.

ad activiteit:

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 334.

ad laatste vermelding:

ontleend aan de inleiding van het archief van de Conferentie van den H. Georgius in het Archief Eemland

Opmerkingen

ad archief (geschreven):

Archiefstukken m.b.t. een Vincentiusvereniging te Amersfoort, conferentie van de H. Maria Hemelvaart genaamd, over de periode 1864-1959 bevinden zich in dossier nr. 13 van het archief van de Sint Vincentius Vereniging Nederland dat wordt bewaard in het Katholiek Documentatiecentrum te Nijmegen. Blijkens in de inleiding van de inventaris van de conferentie van den H. Georgius is de afdeling Amersfoort eind 1909 gesplitst in een conferentie van de H. Maria Hemelvaart en een conferentie van de H. Franciscus Xaverius. Het oudere materiaal zal waarschijnlijk de voorganger, de conferentie van de H. Georgius betreffen.

 

Archief

Het archief van de Conferentie van den H. Georgius van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo wordt onder toegangsnummer 106 bewaard in het Archief Eemland.

 

Ook bevinden zich archiefstukken m.b.t. de conferentie van de H. Gregorius over de periode 1851-1892 in dossier nr. 18 van het archief van de Sint Vincentius Vereniging Nederland dat wordt bewaard in het Katholiek Documentatiecentrum te Nijmegen.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Archief Eemland
Naam collectie Verenigingen van de Heilige Vincentius van Paolo te Amersfoort/Archieven van de conferencie van de heilige Gregorius te Amersfoort van de vereniging van de Heilige Vincentius van Paolo
Beheersnummer 106
Toegang inventaris
Reglementen ja

Reglement voor de werkende leden, 1858

 

Ledenlijsten ja

Staten van leden over de periode, 1884-1909

Notulen ja

Notulen van de algemene vergaderingen, 1851-1895

Notulen van de zittingen (wekelijkse bijeenkomsten) van de leden, 1851-1895

Notulen van de vergaderingen van het bureau, 1859-1908

Jaarverslagen ja

Jaarverslagen, met hiaten, 1851-1868

Correspondentie ja

Minuten van uitgaande brieven, 1851-1861, 1882

Correspondentie, 1851-1908

Ingekomen stukken van de hoofdraad van de vereniging van de H. Vincentius van Paulo in Nederland, 1865-1869

Minuten van statistische opgaven gedaan aan de hoofdraad van de vereniging van de H. Vincentius van Paulo in Nederland, 1851-1930

Financiƫle stukken ja

Rekeningen, 1864, 1866

Bijlagen bij de rekeningen, 1887-1939

Rekeningen van het liefdewerk van ligging, 1866-1870

Kasboeken, 1874-1909

Kasboek van wekelijkse ontvangsten en uitgaven, 1874-1901

Staat van aandelen met namen van houders, lootjes en niet uitgegeven aandelen, [1851]

Contributieboek, 1868-1885

Overige stukken ja

Stukken betreffende de viering van het vijftigjarig jubileum, 1901

Registers van per bedeelde uitgereikte goederen en levensmiddelen, 1851-1854, met inliggende staten, 1851, 1854, z.j.

Staat van goederen van weldoeners ontvangen, 1851, z.d

Minuten van jaarstaten van inkomsten en uitgaven ten behoeve van de armen, met opgave van aantal bedeelden, opgemaakt ten behoeve van de gemeente Amersfoort, 1854-1909;

Stukken betreffende de Commissie voor het liefdewerk der R.K. armenschool