Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging van armbesturen

Naam Vereeniging van armbesturen
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1898 (oprichting)
Einddatum 1913 (opheffing)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het bevorderen van onderling overleg en samenwerking van alle armbesturen om zodoende onjuiste bedeling tegen te gaan en door efficiëntie de bedeling van de echte armen te bevorderen

Activiteit

het aanleggen en bijhouden van een centraal register van kaarten waarop de gegevens van bedeelde armen zijn aangetekend, zodat deze ter controle geraadpleegd kunnen worden door armbezoekers van alle armzorginstellingen

Hierbij aangesloten

Liefdadigheid naar Vermogen; Montefiore; Vereeniging de Helpende Hand, de Vereeniging van Weldadigheid van de Allerheiligste Verlosser, een aantal kerkelijke armbesturen en het stedelijk armbestuur.

Bestuursleden

Het bestuur was in 1901 als volgt samengesteld:

Voorzitter de Heer J.F. Gebhard jr. (Ev.Luth.Dia.), treedt af 31 December 1904.

Vice-voorzitter de Heer mr. G.N.J. de Hoop Scheffer (Burg. Armbestuur); treedt af 31 December 1905.

Secretaris de Heer L.J. van Wijk (Herst.Ev.Luth.Dia), treedt af 31 cecember 1903.

2e Secretaris de Heer J.F.L. Blankenberg (Liefd.N.Verm.), treedt af 31 December 1902.

Penningmeester de Heer H.J.L. Schmedding (R.C.O.A.K. [R.C. Oude Armenkantoor]) treedt af 31 December 1901.

Overigens werd in het artikel over deze vereniging in het Tijdschrift voor armenzorg opgemerkt dat in de samenstelling van het bestuur geen verandering was gekomen; de leden waren dezelfde alleen verwisselde Blankenberg op eigen verzoek van functie namelijk van algemeen secretaris naar 2e secretaris. (Tijdschrift voor armenzorg 2e jrg. (101) 106 en 107)

Verantwoording gegevens

De rubriek 'Bedeeling der Burgerlijke Besturen, Diakonieën en particuliere Vereenigingen' in het Tijdschrift voor Armenzorg, 1e jrg. (1900) 102 en 190.

'Tweede Verslag van de werkzaamheden van de Vereeniging van Armbesturen te Amsterdam (1 Januari-31 December 1900)' in: Tijdschrift voor armenzorg 2e jrg. (1901) 105-107.

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 396.

Opmerkingen

Leden der vereeniging kunnen zijn de instellingen van weldadigheid te Amsterdam, die hulp verleenen aan huiszittende armen en vermeld zijn op de lijst, die ingevolge art. 3 der armenwet wordt opgemaakt en bijgehouden door het gemeentebestuur. (Blankenberg)

De Vereeniging ontving f. 450 subsidie van het Gemeentebestuur van Amsterdam. (Tijdschrift voor armenzorg 2e jrg.)

ad archief van de vereniging:

Dit bevat een schat aan documentatie over armenzorgverenigingen uit de 19e en de 20ste eeuw.

ad opheffingsdatum:

De vereniging werd in 1913 opgevolgd door de Armenraad, een door de overheid bij wet mogelijke gemaakt samenwerkingverband van burgerlijke, kerkelijke en particuliere armenzorginstelligen.

Archief

Het archief van de Vereeniging van armbesturen, sedert 1913 Armenraad en sedert 1948 Sociale Raad, 1899-1967, wordt onder toegangsnummer 400 bewaard in het Stadsarchief Amsterdam. Het is een belangrijke bron voor onderzoek naar armenzorginstellingen in Amsterdam gedurende de 20ste eeuw. De nieuwe naam van het archief luidt: 'Archief van de Sociale Raad en rechtsvoorgangers te Amsterdam'

 

Het enige 19de eeuwse materiaal zit in de dossiers 

'Notulen van de algemene en van de bestuursvergaderingen van de Vereniging van Armbesturen.1899-1913 juli 28.4 delen'

Een rijke bron voor deze database vormde de Documentatie van het archief, waarin dossiers van talloze in de 19e eeuw opgerichte verenigingen geborgen zijn.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Verslag van de werkzaamheden van de Vereeniging van Armbesturen te Amsterdam (Amsterdam 1900?-1914?).