Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Centrale Vereeniging voor Armenzorg

Naam Centrale Vereeniging voor Armenzorg
Plaats Tiel
Provincie Gelderland
Begindatum 1893 (eerste vermelding)
Einddatum 1900 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

‘het doel der vereniging bestaat niet zoozeer in het ondersteunen van de armen dan wel in het verlenen van raad en voorlichting om te voorkomen dat dezen stoffelijken steun behoeven; en verder, wanneer onderstand gegeven wordt, dezen te doen strekken in eenen vorm en op eene wijze, die de armen er toe kunnen brengen zich zelf te helpen.' (Blankenberg)

Activiteit

'men geeft meest slechts tijdelijke hulp aan hen, die op den rand der armoede staan; is het te voorzien dat de onderstand van blijvenden aard zal zijn, dan wordt de persoon (het gezin) aan het betrokken armbestuur opgedragen en alleen als deze verklaart niet tot steun in staat te zijn, verleent de vereeniging ook voortdurenden onderstand. Voorts bezorgt zij rentelooze voorschotten. (…) Meestal worden niet geholpen zij, die opzettelijk mededeelingen of opgaven verzwijgen, noodig om een juist oordeel over hunnen toestand te vellen; die op welke wijze ook de vereeniging trachten te misleiden; die willekeurig hunne verdiensten prijsgeven; die zich schuldig maken aan bedelarij.”

Men wendt zich tot het bestuur. De behoefte wordt door vrijwillige bezoekers onderzocht (…). Een vroegere wijkverdeeling is als belemmerend opgeheven. Het bestuur beslist. De buurtbezoekers doen huisbezoek, meestal niet na het ophouden van den onderstand.' (Blankenberg)

Koninklijk Besluit 10 mei 1893; 9 november 1896
Staatscourant

10 mei 1893

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 369.

H.J. Dompièrre de Chaufepié, H. Smissaert en J.F.L. Blankenberg (reds.), Tijdschrift voor Armenzorg, 1ste jng. (1900) 126.

Opmerkingen

inkomsten en uitgaven:

In het Tijdschrift voor armenzorg (bovengenoemd) wordt n.a.v. het 7de jaarverslag over 1898-1899 o.a. vermeld:

'Het inkomen der vereeniging bedroeg, met inbegrip van het saldo van 1897/98 à f 485,61, de som van f. 1360,16.

Daarvan werd uitgegeven aan ondersteuning in geld f. 313,55; in kleeren f. 157,11, in verpleeg- en reisgeld f. 145,49; aan werkverschaffing f. 200; aan hulp aan werkloozen f. 338,60; aan onkosten f. 124,67, zoodat een saldo in kas bleef van f. 80,73.'Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Jaarverslag van de Centrale Vereeniging voor Armenzorg te Tiel (Tiel 1895 -).