Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Arbeid in Wijk II

Naam Arbeid in Wijk II
Plaats Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1894 (eerste vermelding)
Einddatum 1912 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Zieken
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'een zeer heilzame liefdadige arbeid', inzonderheid voor kranken en lijdenden, te verrichten

Activiteit

Het instandhouden van het wijkgebouw Rehoboth; het verstrekken van o.a. versterkende middelen, goed en geld, alsook loonarbeid aan vrouwen. (Tijdschrift 1e jrg.)

Eigen gebouw (adres)

Wijkgebouw Rebohoth, Hobbemastraat 1 te Den Haag (Tijdschrift 2e jrg.)

Koninklijk Besluit 24 januari 1895
Verantwoording gegevens

H.J. Dompièrre de Chaufepié, H. Smissaert en J.F.L. Blankenberg (reds.), Tijdschrift voor Armenzorg, 1e jrg. (1900) 68, 2e jrg. (1901) 69.

ad Koninklijk besluit:

Register van de Staatscourant van 1895

ad laatste vermelding:

Ontleend aan de ‘November 1912’ gestempelde ‘Lijst van Instellingen van Weldadigheid te ’s-Gravenhage die zich bereid hebben verklaard aan de samenstelling van den Armenraad mede te werken.' (in: Nationaal Archief, archief ministerie van Binnenlandse Zaken, afdeling Volksgezondheid en Armwezen 1910-1918, toegangsnummer 2.04.54, inv. nr. 88)

Opmerkingen

ad levensbeschouwing:

protestants (hervormd)

ad activiteit:

'Uitgegeven werd aan versterkende middelen ongeveer f. 600, aan toelagen en giften f. 320. Na Kerstmis hadden extra uitdeelingen in goed plaats. Naai- en breiwerk werd verschaft'. (Tijdschrift voor Armenzorg 1e jrg.)

'(....) aan 72 gezinnen werden versterkende middelen verschaft, voor verpleging in gestichten werd bijgedragen f. 426,24.' (Tijdschrift voor armenzorg 2e jrg.)

ad laatste vermelding:

'Na de Tweede Wereldoorlog begonnen Haagse verenigingen voor wijkverpleging in de 'Kring 's-Gravenhage van het Oranje-Groene Kruis' samen te werken. (...) Door de 'ontzuiling' van de samenleving verdwenen de verschillen, waardoor er aan het eind van de zestiger jaren één stichting Oranje-Groene Kruis in Den Haag overbleef. (Uit de inventaris van het archief van de Vereeniging Oranje-Groene Kruis (toegangsnr. 970-1 in het Haags Gemeentearchief)

Archief

Een dossier met 'stukken betreffende de afstand van een terrein achter de Van Doeverenstichting in erfpacht aan de Wijkvereeniging "Rehoboth" ter oprichting van een wijklokaal, 1894' bevindt zich in het archief van de Diaconie Hervormde Gemeente Den Haag, dat onder nummer 133-1 wordt bewaard in het Haags Gemeentearchief.