Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van den Sterken Drank, afdeling Den Haag

Naam Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van den Sterken Drank, afdeling Den Haag
Opmerkingen over naam vaak afgekort tot 'de N.V.'
Alternatieve namen
  • Nederlandsche Vereeniging tot afschaffing alcoholhoudende dranken (vanaf 1899; de nieuwe naam duidde op een verandering in de doelstelling van de vereniging, van matiging naar geheel-onthouding)
Plaats Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1845 (oprichting)
Einddatum 1927 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Alcoholisten
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Deze was vervat in het 'formulier van verbintenis' dat luidde; "Wij, ondergeteekenden, verbinden ons, om van heden af geen sterken drank (behalve tot geneeskundig gebruik) te zullen drinken of aan anderen schenken, het gebruik zoowel als het misbruik op allerlei wijze te zullen tegengaan, en anderen tot eene gelijke verbintenis als deze aan te sporen.

Dronkenschap, 'de bron van allerlei ellende, die de welvaart der maatschappij ondermijnt en 'duizenden en duizenden voor tijd en eeuwigheid ongelukkig maakt' te bestrijden.

Activiteit

het verenigen van mensen die zich in strijd tegen dronkenschap tot het volgende verbonden: "Wij ondergeteekenden verbinden ons, om van heden af geen sterken drank (behalve tot geneeskundig gebruik) te zullen drinken of aan anderen schenken, het gebruik zoowel als het misbruik op allerlei wijze te zullen tegengaan, en anderen tot eene gelijke verbindtenis als deze aan te sporen. Indien wij ons te eeniger tijd aan deze verbindtenis wenschen te onttrekken, zullen wij vooraf daarvan schriftelijk kennis geven aan een der oprichters of correspondenten der Vereeniging tot Afschaffing van Sterken drank." (tractaatje no 1)

De Haagse afdeling houdt, gedurende de wintermaanden, op iederen eersten Donderdag der maand, des avonds ten half acht ure, eene openbare vergadering in [ondergenoemd lokaal].

Almanak van 1860: De afdeeling houdt, gedurende den winter, op in het 's Gravenhaagsche Dagblad en bij aanplakkingen aan te kondigen tijdstippen, zes maandelijkse openbare vergaderingen in [ondergenoemd lokaal].

Afdeling van

Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van den Sterken Drank, opgericht in 1842 en eveneens gevestigd in Den Haag.

Werkt samen met

de tweede afdeling Den Haag van de Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van den Sterken Drank, opgericht in 1897 onder de naam 'Ernst en Liefde'.

Oprichters

Waarschijnlijk onder de leden van het bestuur van 1846.

Bestuursleden

Bestuurders van de afdeling Den Haag: 

voorzitter/president: dr. P.A. Jeltes, Raamstraat in 1846, 1850, S.A. van Hoogstraten in 1855, K.T. Baron van Lijnden in 1860, 1875. In 1900: J. Visser Jzn. (afdeling I), vice-president: J.A.T. Cohen Stuart in 1860.

thesaurier/penningmeester: mr. C.C.E. d'Engelbronner, Heerengracht in 1846, 1850, K.T. Baron van Lijnden in 1855, K.T. Baron van Lijnden in 1860, 1875. In 1900: W. Pfeyffer (afdeling I).

secretaris: J.A.T. Cohen Stuart, Spuistraat S 367 in 1846, J.W. Greeven in 1850, B. Unterhorst in 1855, J.C.S.A. van den Bergh in 1860, 1875. In 1900: J.J. Bosch (afdeling I).

bibliothecaris: J.E. Erdman in 1860, N.J. Singels in 1875.

overige bestuursleden: in 1846, P. Bolderman, Vlamingstraat, A. Hoek, Oude Molstraat, ds. T.C.R. Huijdecoper, Praktizijnshoek, B. Koster, 2e Wagenstraat, ds. J. Moll Jz., Prinsegracht.

in 1850: A. Hoek, B. Koster, J. Moll Jzn., A.J. Becht, jhr. P.P. Quarles van Ufford, H. Adama van Scheltema.

in 1855: J.W. Leefers, J.E. Erdman, A. Entrop van Poeteren, ds. J. Herman de Ridder, A.J. Becht, J.A.C. Fleschakker, W. Greeven.

in 1860: J. Bakker, jhr. mr. H.J. van der Heim, ds. J.A. Schuurman, L. Verveen Jzn., A. Hoek, J. Hamming, A.J. Becht.

in 1875: A. Hoek, A.J. Becht, P. van de Burgh, J. Visser jr., J.P. Schaberg, ds. C.J. Bryce, J. Hillen, M.H.P. van den Bergh van Eysinga, J.H. Breijer, F.J. Terlaak.

Vergaderplaats

Almanak van 1855 vermeldt als openbare vergaderplaats 'het lokaal achter het koffiehuis van Heerebrand, 1e Wagenstraat'.

Almanak van 1860: 'de groote zaal van het Venduhuis der Notarissen in de Nobelstraat'.

Verantwoording gegevens

ad doelstelling:

ontleend aan de data m.b.t. de landelijke vereniging

ad activiteit:

Vereeniging tot Afschaffing van Sterken Drank, Tractaatje nr. 1 uit 1842, 1-23.

ad oprichters, bestuursleden en vergaderplaats:

's-Gravenhaagsche stads- en residentie-almanak voor 1845-1846, 1850, 1855, 1860, 1875, 1900.

Maartje Janse, De Afschaffers, Publieke opinie, organisatie en politiek in Nederland 1840-1880 (Amsterdam 2007) 46-51, 129-158.

ad laatste vermelding:

ontleend aan archiefgegevens

Opmerkingen

leden:

1. De leden betaalden aanvankelijk alleen vrijwillig contributie, doorslaggevend voor het lidmaatschap was het afleggen van 'de belofte' (om geen sterke drank te drinken of te schenken). Voorts waren er begunstigers, die niets beloofden, maar geld gaven om de vereniging te steunen. Vanaf 1876 werd contributie verplicht gesteld.

2. de leden waren naast geheelonthouders ook afschaffers en paulisten of 'voormiddagonthouders'.

3. 'In 1858 (...) waren er 2238 vrouwelijke afschaffers, bijna 20 procent van het totale ledenbestand.' (Janse 132)

ad richtgroep:

alcoholisten, vooral ook preventief

 

Archief

In inv. no. 38 van het archief Nationale Commissie tegen Alcoholisme dat berust op het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis bevinden zich 'Algemene stukken uit de jaren: 1866, 1882, 1917, 1926, 1927' van de NV afdeling 's-Gravenhage.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Vereeniging tot Afschaffing van Sterken Drank. Tractaatjes (Amsterdam 1842- 1893).