Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Heerenberg, 's -

Naam Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Heerenberg, 's -
Opmerkingen over naam de afdelingen worden ook subcommissies genoemd
Plaats Heerenberg, 's -
Provincie Gelderland
Begindatum 1830 (eerste vermelding)
Einddatum 1866 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Werklozen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'het doel der Maatschappij van Weldadigheid is hoofdzakelijk om den toestand der armen en lagere volksklassen te verbeteren, door zoodanige ontwerpen, die voor dezelve dienstig geoordeeld worden, ter uitvoering te brengen, inzonderheid door aan dezelve arbeid, onderhoud en onderwijs te verschaffen en hen uit dien toestand van verbastering, waartoe deze menschen, in het algemeen, vervallen zijn op te beuren, en tot eener hoogere beschaving, verlichting en weldadigheid op te leiden'.

Bij KB van 7 juli 1859 nr. 100 werd de doelstelling van de opnieuw opgerichte Maatschappij 'mede te werken tot verbetering van den toestand der lagere volksklassen'. (Goossens)

Activiteit

Om het bovenomschreven doel te bereiken stichtte de Maatschappij de ‘vrije’ kolonies Frederiksoord (1818), Willemsoord (1820) en Wilhelminaoord (1820), waar de bedeelde zich vrijwillig zou kunnen aanmelden om te worden opgeleid tot zelfstandig boer. Dat bleek al spoedig veeleer theorie. In de praktijk werden contracten met derden afgesloten, gebaseerd op de opvoeding der kinderen in de vrije gestichten; de subcommissies bemiddelden hierbij, maar weesvoogden, diakoniën en armbesturen kregen het eeuwigdurend plaatsingsrecht.

Afdeling van

Maatschappij van Weldadigheid, opgericht in 1818, waarvan het hoofdbestuur was gevestigd in Den Haag en, na 1859, in Frederiksoord.

Verantwoording gegevens

ad doelstelling, activiteit, richtgroep en inkomsten:

gegevens ontleend aan de inventaris van de archieven van de Maatschappij van Weldadigheid 1818-1970 door J.R. van der Zijden, J. Hagen, C.G.C. Meynen (uitgave rijksarchief Drenthe) en aan overige data m.b.t. de landelijke Maatschappij.

eerste en laatste vermelding van de afdeling:

ontleend aan de archiefperiode van het afdelingsarchief

 

 

 

 

 

Opmerkingen

ad richtgroep:

gevangenen, bedelaars en wezen en boefjes behoorden na 1859 ook officieel niet meer tot de richtgroep van de Maatschappij, toen door de acte van scheiding van 1858 de dwanginrichtingen van de Maatschappij overheidsinstellingen waren geworden.

inkomsten:

contributies der leden. Deze volstonden in de praktijk hooguit als bijdrage in de kosten voor de vrije kolonisatie van behoeftige gezinnen; de opvang van bedelaars, wezen, vondelingen en verlaten kinderen kwam grootendeels voor rekening van de regering via allerlei contractuele vergoedingen voor opvang en verzorging'. Na 1859 werd dit gebruik geïnstitutionaliseerd bij het afsplitsen van de dwanginrichtingen van de Maatschappij.

Archief

Het archief van de Maatschappij van Weldadigheid, afdeling 's Heerenberg 1830-1869 wordt onder toegangsnummer 163 bewaard in het Streekarchivariaat Regio Achterhoek (archieftitel: Maatschappij van Weldadigheid in de gemeente Bergh).

Het archief bevat:

Jaarrekeningen, 1831-1840

Rekeningen met bijlagen, 1831-1852, 1866

Rekeningen van C. Rademaker, opzichter van de calicotweverij te 's-Heerenberg van ontvangsten en uitgaven ten behoeve van de weverij, met bijlagen, 1838, 1839

Bijlagen bij de rekeningen, 1840-1843

In het archief van de afdeling Bergh van de Maatschappij van Weldadigheid dat wordt bewaard in het Drents Archief bevinden zich o.a. ook de 'Notulen en besluiten van de hoofdcommissie en van de subcommissie 's-Heerenberg, waarvan die van 1839 gelieerd zijn aan bijlagen bij de rekening, extracten, 1831-1839'.