Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Tot Heil des Volks", afdeling Leeuwarden

Naam Vereeniging "Tot Heil des Volks", afdeling Leeuwarden
Plaats Leeuwarden
Provincie Friesland
Begindatum 1855 (oprichting)
Einddatum 1870 (opheffing)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'De vereeniging tracht tot het behoud en herstel, in zonderheid van het Protestantisme hier te lande, werkzaam te zijn, ook en vooral door zich het Christelijk schoolweezen aan te trekken.' (Jan de Liefde)

'Vanaf het begin heeft het Heil over zijn eigenlijke doel geen twijfel laten bestaan: kinderen én volwassenen winnen voor Jezus.' (Dubois, 98)

'Zij stelt zich ten doel de oprichting en instandhouding van Christelijke bewaar-, brei- en Zondagsscholen, het houden van Volkslezingen, enz., en tevens het bevorderen van de stoffelijke belangen der gezinnen, wier kinderen op deze scholen geplaatst zijn.' (Blankenberg)

Activiteit

het verkondigen van het Evangelie, in principe aan het gehele Nederlandse volk, in de praktijk aan armen en kinderen in de achterbuurten, in dit geval van Leeuwarden

Afdeling van

de landelijke Vereeniging "Tot Heil des Volks" opgericht in 1855 en gevestigd te Amsterdam

Heeft als deelnemer

een vrouwen-comité

Oprichters

de evangelist, broeder Kors Holleman, leerling van Jan de Liefde

Verantwoording gegevens

O.W. Dubois en Krijn de Jong, Aan de minste van mijn broeders. Het werk van "Tot Heil des Volks" 1855-2005 (Amsterdam 2005) 53-96

Na vijf en zeventig jaar. De geschiedenis der Vereeniging "Tot Heil des Volks", opgericht April 1855 (Amsterdam 1930)

Opmerkingen

ad levensbeschouwing:

de vereniging baseerde zich op het Evangelie van Jezus Christus en niet op een bepaalde geloofsbelijdenis, maar zij erodeerde voortdurend onder een niet aflatende broeder- of richtingenstrijd, in protestantse kring bekend als het Darbisme.

 

 

 

 

 

Archief

Mogelijk bevindt zich archiefmateriaal van of m.b.t. deze afdeling in het archief van de landelijke vereniging Tot Heil des Volks in Amsterdam dat door de vereniging, nu stichting zelf wordt beheerd.