Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Oranje-Bond van Orde, afdeling Utrecht

Naam Oranje-Bond van Orde, afdeling Utrecht
Plaats Utrecht
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1900 (eerste vermelding)
Einddatum 1914 (opheffing)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Arbeiders, Dak- en thuislozen, Werklozen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'De bond wilde een dam opwerpen tegen het opkomend socialisme door maatschappelijk wanorde te bestrijden en trouw te zijn aan het Oranjehuis' (wikipedia.org/wiki/Oranjebond_van_Orde, geraadpleegd op 1 juli 2011)

Activiteit

'(...)  de bond [trachtte] armoede te bestrijden door verpauperde fabrieksarbeiders uit de steden te laten werken in de ontginningsgebieden van Nederland' en hen er te huisvesten. (inventaris van de landelijke vereniging)

ad afdeling Utrecht:

Deze nam in 1900 het inititief tot oprichting van een Volksbad, waarbij het plan ontstond een Vereeniging voor volksbaden te Utrecht op te richten, een plan dat in 1903 werd uitgevoerd. (inleiding van de inventaris van de Vereeniging voor volksbaden) te Utrecht, dat wordt bewaard in het Utrechts Archief.

Afdeling van

de landelijke vereniging "Oranjebond van Orde, opgericht in 1893 en eveneens gevestigd te Utrecht.

Verantwoording gegevens

Wikipedia.org/wiki/Oranjebond_van_Orde dd. 1 juli 2011

Gegevens ontleend aan de inleiding van de inventaris van het archief van de Vereeniging voor volksbaden te Utrecht, dat onder toegangsnummer 1812-3 wordt bewaard in het Utrechts Archief.

ad laatste vermelding:

ontleend aan de datum van het recentste, in de inventaris vermelde, archiefstuk

 

Archief

Het archief van de afdeling Utrecht is gedeponeerd bij het archief van de landelijke "Oranje-Bond van Orde" dat bewaaard wordt dat onder toegangsnummer 943 wordt bewaard in het Gelders Archief onder de titel: archief van de Oranjebond van Orde 1893-1923 en van het archief gevormd door de Nederlandsche Heidemaatschappij als administrateur van de Oranjebond van Orde 1918-1923.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Gelders Archief
Naam collectie Inventaris van het archief van de Oranjebond van Orde 1893-1923 en van het archief gevormd door de Nederlandsche Heidemaatschappij als administrateur van de Oranjebond van Orde 1918-1923; hierbij gedeponeerd het archief van de afdeling Utrecht.
Beheersnummer 943
Toegang inventaris
Ledenlijsten ja

Lijsten van leden en contributies, 1899-1912. 1 omslag.

Notulen ja

Register van notulen van de ledenvergaderingen 1899-1911. 1 deel.

Jaarverslagen ja

Jaarverslagen, 1899-1910. 1 omsag.

Correspondentie ja

Ingekomen brieven bij het bestuur van de afdeling, 1899. 1 omslag.

Financiƫle stukken ja

Jaarrekeningen 1899-1912. 1 omslag.

Kasboek, 1899-1914. 1 deel.

Overige stukken ja

Circulaires van het Dagelijks Bestuur van de Bond met uitnodiging voor de oprichtingsvergadering en ledenvergadering van de afdeling, 1899. Gedrukt

Krantenknipsels met verslagen van ledenvergaderingen 1899, 1901. 2 stukken. 1 omslag.

Memorie van de Bondsvoorzitter omtrent de pogingen tot samenwerking met het Comité voor Werkverschaffing te Utrecht (1900). 1 stuk.

Stukken betreffende de Vereniging voor Volksbaden en haar oprichting, en het door haar gestichte Volksbadhuis aan het Koekoeksplein te Utrecht, 1900-1905.

Opmerkingen algemeen

Het archief van de afdeling Utrecht van de Oranjebond van Orde is gedeponeerd bij het archief van de Bond zelf dat onder nummer 943 wordt bewaard in het Gelders Archief.