Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Dorcas"

Naam Vereeniging "Dorcas"
Plaats Sluis
Provincie Zeeland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Onderstand wordt verstrekt in kleedingstukken en soms in dekens aan de meest behoeftigen der Nederlandsch Hervormde Gemeente; bij uitzondering ook aan hen, die een gemengd huwelijk hebben aangegaan.' (Blankenberg)

Activiteit

'De uitdeeling heeft plaats eens per jaar, en wel van October tot en met December. Er wordt nauwkeurig toegezien op den levenswandel der ondersteunden; twee jaren moet men in de gemeente gewoond hebben vóór in aanmerking te kunnen komen. Een onderzoek wordt door de leden der Vereeniging ingesteld, terwijl tijdens den onderstand geregeld huisbezoek plaats heeft. Men moet zich bij het bestuur aanmelden.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 452-3.