Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Doesburg

Naam Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Doesburg
Opmerkingen over naam veelal afgekort tot NCGOV; tussenstreepje(s) word(t)en op diverse wijzen geplaatst
Plaats Doesburg
Provincie Gelderland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1900 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Alcoholisten
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Art. 1. Het doel der vereeniging is, onder den drang der liefde van Christus, overeenkomstig de roeping der Christelijke gemeente den strijd te voeren tegen de heerschende drinkgewoonten, in welke een der machtigste hinderpalen voor den bloei dier gemeente en haren invloed naar buiten gevonden wordt.

Activiteit

Bovenomschreven doel wordt met nadruk onderscheiden van het middel: geheelonthouding van alle bedwelmende dranken, zelf niet drinken en niet schenken aan anderen.

Het propageren van dit middel, niet alleen door zelf het voorbeeld te geven, maar ook door het naar buiten propageren van deze houding via bijeenkomsten en door het verspreiden van in "Onze bibliotheek" van de NCGOV  te verkrijgen propagandamateriaal als tijdschriften, tractaatjes, vlugschriften en brochures.

In de afdeling Baarn werd in het verenigingsjaar 1899-1900 door enkele dames een kinderbond van zo'n dertig leden opgericht. 

Afdeling van

de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, opgericht in 1882 en gevestigd te Amsterdam.

Bestuursleden

het bestuur was in 1900 als volgt samengesteld: Berkhoff, voorzitter, H.C. Plazier, secretaris en IJska, penningmeester.

Verantwoording gegevens

ad doelstelling en activiteit:

gegevens ontleend aan de data m.b.t. de landelijke vereniging

overige gegevens:

aan de "De Wereldstrijd", tevens orgaan van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, 9e jrg. (1900) nr. 38, 305 en nr. 48, 399.

Opmerkingen

leden:

in 1900: 'Mochten wij het vorig jaar [1899] zien dat ons ledental van 7 tot 13 klom, nu daalde het tot 9; verplaatsing en verhuizing was daarvan de oorzaak of het verlaten van den militairen dienst, want bij de oprichting bestond onze afdeeling grotendeels uit militairen'.

ad richtgroep:

alcoholisten, vooral ook preventief