Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging 'Christina-Stichting'

Naam Vereeniging 'Christina-Stichting'
Alternatieve namen
  • Christina-Stichting (verkorte gangbare benaming)
Plaats Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1878 (oprichting)
Einddatum 1964 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Verwaarloosde kinderen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

gedurende de 19e eeuw: het opvangen van verwaarloosde kinderen, zowel jongens als meisjes

Activiteit

Mogelijk maken dat verwaarloosde jongens tot hun veertiende verzorgd en naar school gestuurd werden om daarna een vak te leren en dat verwaarloosde meisjes verzorgd en onderricht werden in alle vrouwelijke handwerken, 'zoodat zij na het afleggen harer belijdenis in eigen onderhoud k[ond]en voorzien'. (De Graaf)

Oprichters

Mej. Keuchenius

Eigen gebouw (adres)

De kinderen werden gehuisvest in een pand aan de Laan van Meerdervoort nr. 170 te Den Haag (later verhuisde deze inrichting naar de Regentesselaan waar zij in twee aaneengesloten woonhuizen gevestigd werd). (De Graaf)

Verantwoording gegevens

A. de Graaf, Verpleging van Misdadige en Verwaarloosde kinderen (Utrecht 1911) 39, 48, 49.

Ph. Falkenburg, Armenzorg in Nederland 3e deel: Gemeente 's-Gravenhage (Amsterdam 1897) 390. (In opdracht der Vereeniging voor de staatshuishoudkunde en de statistiek bewerkt door Ph.F.)

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 693, 694.

ad laatste vermelding:

Ontleend aan de archiefgegevens

Opmerkingen

ad begindatum:

De Graaf vermeldt in zijn bovengenoemd rapport: 'Verpleging van Misdadige en Verwaarloosde kinderen dat de Christina-Stichting 'reeds van 1878 bestaat'.

Falkenburg daarentegen dateert de oprichting 'in Mei 1890'. (Een verklaring voor de verwarring omtrent de begindatum is mogelijk dat de vereniging aanvankelijk een zekere opvang bood m.n. door kinderen uit te besteden en dat zij sinds 1890 een eigen inrichting bezat, waarin zij de kinderen kon onderbrengen.)

Falkenburg vermeldt bovendien dat 'tot nu toe geen rechtspersoonlijkheid werd aangevraagd.' En m.b.t. de inkomsten:

'De stichting wordt in stand gehouden door giften, contributies en verpleeggelden, voor de kinderen door ouders, voogden, diaconie of andere armbesturen betaald. (...) "Voor de meeste kinderen", zoo deelde mej. Keuchenius mij mede "wordt het verpleeggeld betaald door belangstellende vrienden, de diaconiën en armbesturen: de bijdragen der moeders zijn zeldzaam en gering".

De verpleeggelden bedroegen in 1896: f. 2097, de giften en contributies: f. 2020.

ad activiteit:

'Thans (Maart 1897) bevinden zich in de inrichting 22 kinderen, n.l. 9 jongens en 13 meisjes.' (Falkenburg)

Vanaf begin 20e eeuw worden in de Christina-Stichting alleen nog meisjes opgenomen; in de dertiger jaren heet de inrichting 'een tehuis voor voogdijkinderen te 's-Gravenhage' en sinds de 40er jaren: 'opvoedingstehuis voor meisjes', maar het blijft de instelling van de Vereeniging Christina Stichting, zoals het dagblad Het Vaderland vermeldt op 4 december 1930.

Archief

In dossier nr. 559 van het archief van de Armenraad, later Sociale Raad van Den Haag, dat onder toegangsnummer 277-1 wordt bewaard in het Haags Gemeentearchief, bevinden zich stukken 'inzake de organisatie en werkzaamheden van de vereniging 'Christina Stichting', opvoedingstehuis voor meisjes, 's-Gravenhage' uit de periode 1946-1964.