Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Hulpbetoon"

Naam Vereeniging "Hulpbetoon"
Plaats Nijmegen
Provincie Gelderland
Begindatum 1886 (eerste vermelding)
Einddatum 1923 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

voorkoming, bestrijding en leniging der armoede (Goossens)

Activiteit

werkverschaffing (na proefneming echter gestaakt); geldelijke hulp, bestaande uit rentelooze voorschotten tot een bedrag van hoogstens f 200,- te verleenen na teekening eener schuldbekentenis onder voldoende persoonlijke of zakelijke zekerheid, losse giften aan dadelijk en tijdelijk hulpbehoevenden tot een bedrag van hoogstens f 25,- in eens of bij gedeelten in den loop van 1 jaar aan 1 gezin te verstrekken; door bij buitengewone rampen giften in ontvangst te nemen en de uitreiking daarvan te regelen; door mee te werken tot het verkrijgen van goedkoope en gezonde woningen voor mingegoeden; door de opleiding van kinderen uit de behoeftige gezinnen te bevorderen; door instellingen tot voorkoming van armoede te steunen of op te richten en samenwerking te bevorderen met en tusschen burgerlijke, kerkelijke en bijzondere instellingen van liefdadigheid; door gezonde begrippen omtrent armenzorg te verspreiden, door leiding der particuliere liefdadigheid enz.

Behalve de giften ineens worden levensmiddelen, brandstoffen, ligging en dekking verstrekt, doch alleen op bons. Er wordt meebetaald in premie-stortingen voor pensioen-verzekering. (Blankenberg)

Koninklijk Besluit 27 maart 1887 nr. 10
Staatscourant

29 mei 1887

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
2363
Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 367.

ad eerste en laatste vermelding:

ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief

 

Opmerkingen

ad leden:

Blankenberg e.a. merken m.b.t. de bestuursleden op 'tot nog toe enkel mannelijke', wat doet vermoeden dat de vereniging in principe openstond voor mannen en vrouwen.

Archief

Het archief van de Vereeniging Hulpbetoon Nijmegen 1886 - 1923 wordt onder toegangsnummer 110 bewaard in het Regionaal Archief Nijmegen.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Regionaal Archief Nijmegen
Naam collectie Vereniging Hulpbetoon Nijmegen 1886-1923
Beheersnummer 110
Toegang plaatsingslijst
Omvang 0,13 m.
Statuten ja

Statuten der vereniging (1886) goedgekeurd bij K.B. van 27 maart 1887, Stsbl. no. 1

Notulen ja

Notulen der vergaderingen (5 dossiers) 1886-1923

Notulen ener vergadering van ''Hulpbetoon'' met afgevaardigden van de verschillende instellingen van weldadigheid, voor het zoeken van nieuwe wegen in de armenzorg 1892

Jaarverslagen ja

Jaarverslagen der vereniging 1886-1921

Overige stukken ja

Stukken betreffende de woningen der vereniging, gelegen aan de Groesbeeksedwarsweg