Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Wijkverpleging van den Nederlandschen Protestantenbond

Naam Wijkverpleging van den Nederlandschen Protestantenbond
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'zieken en verwonden wier verpleging te wenschen overlaat, hetzij aan huis, hetzij in het daarvoor aangewezen wijklokaal, Commelinstraat 47, die hulp te doen verleenen, die door den behandelenden geneeskundige wordt verlangd' (Blankenberg)

Activiteit

het verlenen en financieren van ziekenzorg onder de volgende voorwaarden:

'Lijders aan besmettelijke ziekten, behalve febris typhoïdea en cholera, worden door de verpleegster niet bezocht. (...)

De verpleegster zal patiënten als regel niet meer dan hoogstens twee maal daags bezoeken. (...)

De verpleegster heeft zoveel mogelijk verpleging-materiaal te harer beschikking. Verbandstoffen echter worden door haar niet verstrekt dan in geval van nood in het wijklokaal.

Voorwerpen in bruikleen afgestaan, moeten, zoodra de verpleging ophoudt, teruggegeven worden.' (Blankenberg)

Afdeling van

de Nederlandsche Protestanten Bond, opgericht in 1870 en gevestigd te Utrecht.

Eigen gebouw (adres)

het wijklokaal was in de Commelinstraat op nr. 47

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 753.

 

Opmerkingen

ad levensbeschouwing:

vrijzinnig protestants