Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Alkmaar

Naam Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Alkmaar
Opmerkingen over naam Veelal afgekort tot NCGOV; tussenstreepje(s) word(t)en op diverse wijzen geplaatst
Plaats Alkmaar
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1900 (eerste vermelding)
Einddatum 1954 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Alcoholisten
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Art.1. Het doel der vereeniging is, onder den drang der liefde van Christus, overeenkomstig de roeping der Christelijke gemeente den strijd te voeren tegen de heerschende drinkgewoonten, in welke een der machtigste hinderpalen voor den bloei dier gemeente en haren invloed naar buiten gevonden wordt.

Activiteit

Bovenomschreven doel wordt met nadruk onderscheiden van het middel: geheelonthouding van alle bedwelmende dranken, zelf niet drinken en niet schenken aan anderen.

Het propageren van dit middel, niet alleen door zelf het voorbeeld te geven, maar ook door het naar buiten propageren van deze houding via bijeenkomsten en door het verspreiden van in "Onze bibliotheek" van de NCGOV  te verkrijgen propagandamateriaal als tijdschriften, tractaatjes, vlugschriften en brochures.

De afdeling Alkmaar vermeldde in haar 'verslag der kermisweek' van secretaris O. v.d. Wal het volgende over haar activiteiten in 1900: 'In de eerste plaats hadden wij een tent opgericht te midden van andere welbekende kramen en spellen. In die tent hadden wij boekwerken, brochures, platen, teksten, enz enz. welke wij te koop aanboden met dit gevolg, dat er in 6 dagen voor f. 26,71 verkocht werd. Ook was de gelegenheid daar gesteld om voor een cent een heerlijk glas drinkwater te verkrijgen; voorts deelden wij gratis ruim 4000 blaadjes uit, waaronder Wereldstrijden, oude Kerstnummers, Traktaatjes en Blijde boodschappen.'

Afdeling van

de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, opgericht in 1882 en gevestigd te Amsterdam.

Heeft als deelnemer

een vrouwenafdeling die tot 1900 apart opereerde en vergaderde.

Verantwoording gegevens

ad doelstelling en activiteit:

gegevens ontleend aan de data m.b.t. de landelijke vereniging

ad activiteit en overige gegevens:

ontleend aan "De Wereldstrijd", tevens orgaan van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging (9e jrg. 1900 nr. 10) 77, (9 jrg. 1900 nr. 38) 309.

ad laatste vermelding:

ontleend aan de vermelding van afdeling Alkmaar in “De Wereldstrijd”, orgaan van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereniging, de Nederlandse Christen Vrouwen Geheel-Onthouders Unie en de Predikanten Geheel-Onthouders Vereniging, 54e jrg. (1954) nr. 6, 24.

Opmerkingen

ad begindatum:

opgericht na 1893, althans de afdeling Alkmaar komt niet voor in het overzicht van 1893 in "De Wereldstrijd'.

ad richtgroep:

alcoholisten, vooral ook preventief

ad relaties:

In de Wereldstrijd (1900) wordt medegedeeld dat de mannen- en vrouwenafdeling gefuseerd zijn.