Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Israëlitisch Mannenbegraafgenootschap

Naam Israëlitisch Mannenbegraafgenootschap
Opmerkingen over naam vanaf 1924: Israëlitisch Begraafgenootschap 'Gemieloeth Chasadiem’ ('het verrichten van liefdewerken' zowel voor mannen als voor vrouwen)
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1856 (eerste vermelding)
Einddatum 1943 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Joden
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

liefdewerken te verrichten bij het overlijden van mannelijke geloofsgenoten

Activiteit

het verrichten van liefdewerken bij het overlijden van mannelijke geloofsgenoten

Verantwoording gegevens

De gegevens zijn ontleend aan de inventaris van het archief van de Nederlands-Israëlitische Gemeente te Rotterdam, de laatste vermelding aan de archiefperiode; het recentste stuk is van 1943 (o.a. Kasboek).

ad eerste vermelding:

ontleend aan het 'Reglement van het Israëlitisch Mannenbegraafgenootschap onder de zinspreuk: Gemilas Gassodiem te Rotterdam. 1856', dat zich met reglementen uit 1880 en 1909 bevindt in het bestand Rules and regulations of Dutch Jewish Communities and Associations (dates:1726-1943) van de 'Bibliotheca Rosenthaliana', een van de bijzondere collecties van de universiteit van Amsterdam.

Opmerkingen

Het genootschap 'had een omvattende taak als uitvloeisel van de grote piëteit waarmee joden gewoon zijn hun afgestorvenen de laatste eer te bewijzen (....). Het houden van godsdienstige bijeenkomsten en leeroefeningen hoorde daar ook bij.' (inv.)

ad richtgroep, ook:

stervenden en doden

Archief

Het archief van het genootschap, dat op 18 december 1924 is samengegaan met het vrouwenbegraafgenootschap maakt deel uit van de archieven van de Nederlands-Israëlitische Gemeente te Rotterdam, dat onder nummer 29 wordt bewaard in het Gemeentearchief Rotterdam. Het bevat geen 19e eeuws archiefmateriaal.