Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging Bredasche Armenzorg

Naam Vereeniging Bredasche Armenzorg
Plaats Breda
Provincie Noord-Brabant
Begindatum 13 februari 1894 (oprichting)
Einddatum 1932 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

voorkoming, bestrijding en leniging van armoede (Blankenberg)

Activiteit

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

'- een gezonde armenzorg te bevorderen, welke verbetering van den toestand der behoeftigen op den duur belooft

- bevordering van arbeid

- het geven van raad en voorlichting aan armen en behoeftigen, zoomede door opwekking tot spaarzaamheid en het bevorderen van onderwijs aan hunnen kinderen

- het zooveel mogelijk bevorderen van samenwerking met en tusschen burgerlijke, kerkelijke en bijzondere instellingen van liefdadigheid

- te pogen bedelarij tegen te gaan

- het verlenen van geldelijke hulp

- bij buitengewone rampen of strenge winters giften in ontvangst te nemen en voor doeltreffende verdeeling daarvan te zorgen. (Blankenberg)

Koninklijk Besluit 28 september 1894
Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 355-356.

Mededeling in de rubriek Binnenland van het Tijdschrift voor Armenzorg, Dompierre de Chaufepié e.a. (reds.) 1e jng. (1900) 15.

gegevens, inclusief de laatste vermelding, ontleend aan de archiefstukken in het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG)

Opmerkingen

'De Vereeniging gaat bij een en ander te werk met volkomen eerbiediging van de godsdienstige gevoelens der ondersteunden en verleent hare hulp zonder onderscheid van gezindte. (...) Geen hulp wordt verleend zonder voorafgaand, grondig onderzoek; tijdens den duur der ondersteuning heeft een geregeld huisbezoek plaats. De gemeente is voor den onderstand verdeeld in vier afdeelingen; aan het hoofd van iedere afdeeling staat een Voorzitter, onder wiens leiding een aantal armenverzorgers (-verzorgsters) arbeiden.' (Blankenberg)

'Ondersteund werden in 1898-1899 in het geheel 24 gezinnen, behalve die wier ondersteuning reeds voor den aanvang van het jaar loopende was. Uitgegeven werd aan giften in geld f. 39, betaling van huishuur voor behoeftigen f. 27,30, aan versterkende middelen, voeding, brandstof, grutterswaren enz. f. 395,27.' (Tijdschrift)

Archief

In het IISG bevinden zich onder nummer ZO 47645 stukken die betrekking hebben op de Vereeniging Bredasche Armenzorg, o.a.: Jaarverslag, 1894/95-1932Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Statuten der vereeniging "Bredasche armenzorg" te Breda (Breda 1894).