Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Maria-Vereeniging

Naam Maria-Vereeniging
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1899 (oprichting)
Einddatum 1901 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'de verpleegden van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, naast de onvermoeide, liefderijke zorgen der eerwaarde zusters, een weinig ontspanning in de lange uren van herstel te geven' (Tijdschrift)

Activiteit

'Eéns in de veertien dagen bezoeken de vrouwen (want ook deze vereeniging wordt door dames bestuurd) het Gasthuis; bij ieder bezoek worden tusschen de 150 en 160 boeken uitgereikt. (...) ook werd 'de St. Nicolaasdag (...) op verzoek van de Heeren Regenten voor het eerst dit jaar recht feestelijk gevierd. Iedere verpleegde ontving, benevens een versnapering, een klein geschenk. Op de eersten Kerstdag kwam in de kapel een dameskoor bijeen om liederen te zingen.'

Verantwoording gegevens

H.J. Dompièrre de Chaufepié, H. Smissaert en J.F.L. Blankenberg (reds.), Tijdschrift voor Armenzorg, 2e jrg. (1901) 102, 103.

Opmerkingen

ad begindatum:

op 11 februari 1901 werd het 2e jaarverslag uitgebracht, dus de vereniging dateert waarschijnlijk van begin 1899.

inkomsten:

Uit dit verslag werd in het Tijdschrift voor armenzorg het volgende vermeld: De contributies bedroegen f. 392 1/2; aan giften kwam in f. 33,92; samen beliepen de inkomsten dus f. 425,92.'