Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Toevluchtsoord"

Naam Vereeniging "Toevluchtsoord"
Alternatieve namen
  • Toevluchtsoord voor verwaarloosde meisjes te Katendrecht ((Van Ebbenhorst Tengbergen))
Plaats Katendrecht
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1875 (eerste vermelding)
Einddatum 1895 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Meisjes, Verwaarloosde kinderen
Werkingsgebied Landelijk
Doelstelling

eene tijdelijke verblijfplaats te verschaffen aan jonge meisjes en kinderen uit alle provinciën, wier opvoeding en ontwikkeling, door welke oorzaak dan ook, gevaar loopt verwaarloosd te worden (Goossens)

Activiteit

Behalve een veilige woonplek werd ook onderwijs verschaft. De meeste meisjes werden opgeleid tot dienstbode, sommige via de normaal- of de industrieschool tot onderwijzeres.

Door een dokter te Katendrecht werd kosteloos geneeskundige hulp verleend.

Koninklijk Besluit 31 januari 1883 nr. 13
Staatscourant

8 maart 1883

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
1939
Verantwoording gegevens

Ph. Falkenburg, Armenzorg in Nederland II, gemeente Rotterdam (Amsterdam 1896) 262-264.

Falkenburg vermeldt als zijn bron: 'Verslagen van 1875-1894'.

De eerste en laatste vermelding zijn ontleend aan resp. het verslag uit 1875 en het jaar van uitgave van Falkenburgs overzicht.

Opmerkingen

Falkenburg geeft tabellen m.b.t. de inkomsten en de uitgaven van 'het genootschap' over de jaren 1883-1894.