Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Broederschap "Tot dekking der armen"

Naam Broederschap "Tot dekking der armen"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1750 (oprichting)
Einddatum 1851 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

door middel van verlotingen de amen te bedelen met bedden, beddegoed, kleding en brandstof

Activiteit

'De bijdragen der deelnemers, gesteld op drie centen per week, worden maandelijks met 13 centen ingevorderd, door daartoe aangestelde personen. Bij de verdeeling, die bij wijze van loting, in het openbaar geschiedt, verkrijgt iedere deelnemer eenig voorwerp, bestaande in: bedden, (...) , terwijl aan hen die geen prijs bekomen, de helft van den inleg gewaarborgd wordt; kunnende men zich in geval van bezwaar over het een en ander bij de directeur vervoegen.'

Bestuursleden

Het bestuur wordt gevormd door vijf directeuren; 'secretaris is de H. Dupuy de Montbrun'.

Koninklijk Besluit 3 jan. 1840 nr. 98
Verantwoording gegevens

N.S. Calisch, Liefdadigheid te Amsterdam. Overzicht van al hetgeen er in Amsterdam wordt verrigt, ter bevordering van de stoffelijke, zedelijke en godsdienstige belangen, voornamelijk der minvermogenden en behoeftigen (Amsterdam 1851) 366. Uit echte bronnen bijeengebracht door [NSC]

Opmerkingen

ad oprichtingsdatum:

Calisch vermeldt in 1851: 'Deze instelling bestaat reeds sedert bijna eene eeuw'