Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot verbetering van het lot der Blinden in Nederland en zijne Koloniën, Comité Haarlem

Naam Vereeniging tot verbetering van het lot der Blinden in Nederland en zijne Koloniën, Comité Haarlem
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Begindatum 15 maart 1891 (oprichting)
Einddatum 1956 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Gehandicapten
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

de verbetering van het lot der blinden zoowel kinderen als volwassenen, onverschillig van welke Godsdienstige gezindheid (Goossens)

Activiteit

'Na grondig onderzoek en bezoek door de leden van het bestuur worden de gezinnen van blinden en half-blinden, voorzover de kas dit toelaat, geldelijk bedeeld. Ook worden hun kleeren verstrekt, en wordt den blinde voorgelezen. Verder wordt hun werk verschaft in het gezin; mannen maken bezems, vrouwen knoop-, haak- en breiwerk.

Vervolgens wordt door geldelijke steun de opname van blinden in de verschillende instellingen mogelijk gemaakt.' (Blankenberg)

Afdeling van

'Comité Haarlem' van de landelijke Vereeniging tot verbetering van het lot der blinden, opgericht in 1878 en gevestigd te Amsterdam.

Bestuursleden

bestuur van de afdeling Haarlem:

voorzitter: mr. Joh. Enschedé in 1894, 1900 en 1904;

penningmeester: mr. W.R. baron van Lijnden in 1894, 1900;

secretaris: mr. P. Willekes Macdonald in 1894, 1900 en 1904.

Verantwoording gegevens

ad activiteit:

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 852.

ad activiteit, bestuursleden en beschermvrouwe:

Hof-, rijks- en residentiealmanak van het Koninkrijk der Nederlanden en zijne koloniën, 1894, 1900.

ad oprichtingsdatum, bestuursleden 1904 en leden:

Jaarboekje voor de Stad Haarlem voor 1904 (Haarlem 1904) 431.

ad laatste vermelding:

Het Comité Haarlem, inmiddels Afdeling Haarlem geheten, komt voor in het overzicht van in 1956 nog bestaande instellingen voor maatschappelijk werk (voorheen 'van weldadigheid') in Nederland, samengesteld door J. Everts/A. Treurniet in 1956. De hierin vermelde instellingen zijn tezamen met die uit de bovenvermelde Gids van Blankenberg c.s. uit 1899 door T. Kappelhof en V. Kingma verwerkt in de database: Locale Instellingen, onderdeel van het digitale onderzoeksgids 'Sociale Zekerheid'. De database is te raadplegen op de website van het Huygens Instituut voor Nederlandse geschiedenis:

www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/Socialezekerheid/lokale_instellingen

Opmerkingen

'De vereeniging telt hier [Haarlem] 3 honoraire leden en 51 gewone leden. De contributie bedraagt voor gewone leden minstens f 0,50-, voor honoraire leden minstens f 10,- 's jaars. Voor rekening van dit Comité worden twee kweekelingen in het instituut verpleegd, en genieten twee blinden hier ter stede maadelijksche ondersteuning.' (Jaarboekje)