Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging Liefdadigheid naar vermogen te Den Helder

Naam Vereeniging Liefdadigheid naar vermogen te Den Helder
Plaats Den Helder
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1891 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

de voorkoming, bestrijding en leniging van armoede

Activiteit
 1. werkverschaffing (onderzoek naar behoeftigen, die werk verlangen, en aanbeveling bij werkgevers)
 2. geldelijke hulp, bestaande uit:
  1. rentelooze voorschotten tot een bedrag van hoogstens f 100, te verleenen na teekening eener schuldbekentenis, onder voldoende persoonlijke of zakelijke zekerheid
  2. losse giften aan tijdelijk en dadelijk hulpbehoevenden
 3. bevordering van het onderwijs aan kinderen uit behoeftige gezinnen
 4. het steunen en oprichten van instellingen tot voorkoming van armoede en het bevorderen van samenwerking met en tusschen burgerlijke, kerkelijke en bijzondere instellingen van liefdadigheid
 5. het in ontvangst nemen en het regelen der uitreiking van giften, bij buitengewone rampen of strenge koude
 6. het zooveel mogelijk tegengaan van bedelarij en misleiding
 7. het verspreiden van gezonde begrippen omtrent armenzorg en het leiden der particuliere liefdadigheid (Blankenberg)
Koninklijk Besluit 6 februari 1891
Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 400.

ad Koninklijk Besluit:

Register van de Staatscourant 1891.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
 • Jaarverslag over ... / Vereeniging Liefdadigheid naar vermogen te Helder (1893-).