Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Hulp in nood"

Naam Vereeniging "Hulp in nood"
Plaats Vlissingen
Provincie Zeeland
Begindatum 18 augustus 1887
Einddatum 3 april 1934 (opheffing)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Zij heeft ten doel:

a. stoffelijken en zedelijken steun te verschaffen aan behoeftige personen en gezinnen te Vlissingen woonachtig, zoodanig, dat deze zooveel mogelijk op afdoende wijze geholpen worden;

b. bedelarij en misleiding tegen te gaan;

c. instellingen ter voorkoming van armoede te steunen of op te richten en samenwerking te bevorderen met en tusschen particulieren en burgelijke, kerkelijke en bijzondere instellingen van weldadigheid

d. bij buitengewone rampen of omstandigheden bijzondere giften in ontvangst te nemen en de uitreiking daarvan te regelen.' (Blankenberg)

Activiteit

Het slechts verlenen van ondersteuning als deze tot duurzame verbetering van de toestand van de behoeftige leidt. De te verlenen steun is financieel en moreel van karakter. Elke maand worden 2 commissarissen aangewezen die de verzoeken om steun die aan de voorzitter gericht moeten worden, moeten onderzoeken. na ontvangst vindt geen voortgezet huisbezoek plaats. (Blankenberg)

Koninklijk Besluit 14 maart 1891
Verantwoording gegevens

ad doelstelling en activiteit;

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 408-409.

ad Koninklijk Besluit:

Register van de Staatscourant van 1891

overige gegevens, inclusief oprichtings- en opheffingsdatum, ontleend de inventaris van het verenigingsarchief.

Archief

Het archief van de Vereeniging "Hulp in nood" 1887-1934 wordt onder toegangsnummer 193 bewaard in het Gemeentearchief Vlissingen

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Stadsarchief Vlissingen
Naam collectie Vereniging Hulp in Nood
Beheersnummer 193
Toegang inventaris
Statuten nee
Reglementen nee
Ledenlijsten ja

ledenlijst z.j. (inliggend bij de notulen)

Notulen ja

Notulen van de algemene vergaderingen, 1887 augustus 18-1910 november 8;

Notulen van de bestuursvergaderingen, 1887 augustus 13-1911 oktober 6;

Notulen van de bestuursvergaderingen en van de algemene vergaderingen 1911 oktober 20-1934 april; inliggend lijst met namen (van leden) en jaarverslag 1923- 1925

Jaarverslagen nee

jaarverslag 1923-1925 (inliggend bij de notulen)

Audio-visuele elementen nee
Correspondentie ja

Ingekomen stukken 1902-1934

Financiƫle stukken nee
Overige stukken nee