Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Conferentie van den H. Martinus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo

Naam Conferentie van den H. Martinus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo
Opmerkingen over naam gewoonlijk de Vincentiusvereeniging genoemd
Plaats Weert
Provincie Limburg
Parochie

parochie van de H. Martinus

Begindatum 29 mei 1854 (oprichting)
Einddatum 1965 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Artikel 2. der Algemeene bepalingen luidt:

Geen liefdewerk moet geacht worden vreemd te zijn aan de Vereeniging, ofschoon zij meer bepaaldelijk ten doel heeft het bezoeken van arme gezinnen. De leden der Vereeniging maken zich dus de gelegenheid ten nutte, om vertroostingen te bieden aan de zieken en gevangenen, om onderwijs te bezorgen aan arme, verlatene of gevangene kinderen en godsdienstige hulp te verschaffen aan hen, wien het daaraan in doodsgevaar ontbreekt.

Activiteit

1. De belangrijkste taak van de leden was het huisbezoek der armen. In aanmerking komende gezinnen werden wekelijks bezocht door twee 'broeders', steeds dezelfde per gezin zodat een vertrouwensband kon ontstaan. Materiële nood werd gelenigd door het geven van geld of hulp in natura, tegelijkertijd werd getracht door vermaningen en het beschikbaar stellen van stichtelijke lectuur de ontvangers op 'het rechte pad' te brengen of houden.

Op de wekelijkse vergadering brachten alle leden van de betreffende conferentie hun bevindingen en aanvragen ter tafel. Dit ging volgens het reglement als volgt: na het openingsgebed dat telkens door een ander lid moest worden uitgesproken 'geeft de penningmeester het bedrag der kas op en van de bij de laatste zitting gehouden inzameling, opdat ieder zijne aanvrage om ondersteuning kunne regelen naar de hulpmiddelen der conferentie [art. 19 van het reglement].

art. 20. Men deelt vervolgens de bons voor ondersteuning in natura uit. Elk lid wordt op zijn beurt door de president opgeroepen en zegt luide hoeveel hij vraagt en voor hoeveel gezinnen. Wanneer hij daartoe uitgenodigd wordt, geeft hij inlichtingen omtrent deze gezinnen.

art. 20. De onderstand moet stiptelijk bij de armen gebracht worden in het tijdsverloop van de eene zitting tot de andere. Het tijdstip (...) wordt aan de voorzichtigheid van ieder lid overgelaten. (...)

art. 25. Bij het einde der zitting en voor het gebed doet de penningmeester de inzameling, waartoe elk lid door eene aan zijne middelen geëvenredigde, maar altijd geheime, gift bijdraagt.'

 

'Bedeelende armenzorg (...).' (Blankenberg)

Afdeling van

de conferentie functioneerde als afdeling Weert van de nationale Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo, opgericht in 1846 en bestuurd door de Hoofdraad te Den Haag als 'vereenigingspunt' van alle Nederlandse Bijzondere Raden en conferenties.

Werkt samen met

de Dames-Vereeniging van de H. Elisabeth te Weert (die o.a. voor de aanvulling van de kleding in het magazijn zorgt).

Bestuursleden

Kapelaan E.H. Haenen, president in 1894, kapelaan N.H. Heijmans in 1899 en 1903; L. Jansen, vice-president in 1894 en 1899; L. Bergmans, secretaris in 1894, 1899 en 1903; J.v.d. Eijnden, penningmeester in 1894, 1899 en 1903.

Verantwoording gegevens

Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1894 (Alkmaar 1894) 272.

Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900 (Alkmaar 1899) 60.

Onze Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 360.

ad doelstelling en activiteit:

R.P. Vergnes C.ss.R., Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo en hare werkzaamheden in Nederland (Den Haag 1930) 57 en 58.

Handboek der Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo (Den Haag 1847 2e dr.) pp. 3, 13-21.

ad activiteit:

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 336.

gegevens ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief

ad laatste vermelding:

ontleend aan de dossierbeschrijving van het Katholiek Documentatiecentrum

Archief

Het archief van de Vincentiusvereniging afdeling Weert 1880-1965 bevindt zich in het Gemeentearchief Weert onder toegangsnummer B.2.6 (2 m.; inventaris; archieftitel: Sint-Vincentiusvereniging Weert)

Het bevat uit de 19e eeuw:

jaarverslagen en statistieke opgaven, 1886-1905;

magazijnboek van kledingstukken en levensmiddelen, 1854-1870;

magazijnboek van kledingstukken, 1871-1877;

bedelingslijst van kledingstukken, 1859-1863;

register voor aantekeningen van uitgereikte Communiekleren, 1889-1910;

maandoverzichten van gehouden rondgangen(collecten), 1885-1900;

kasboek over de jaren 1854-1910.

Ook bevinden zich archiefstukken m.b.t. de conferentie van de H. Martinus over de periode 1854-1989 in dossier nr. 783 van het archief van de Sint Vincentius Vereniging Nederland dat wordt bewaard in het Katholiek Documentatiecentrum te Nijmegen.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • 'Kort overzicht van de geschiedenis der Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo te Weert, bij gelegenheid van haar 75-jarig bestaan op 29 Mei 1929, 1854-1929', in: Gedenkboek der Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo te Weert 1854-1929 (Weert 1929).
  • Verslag der conferentie van den H. Vincentius van Paulo te Weert, over de jaren ... (Weert 1858).