Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

St. Martinus-Vereeniging

Naam St. Martinus-Vereeniging
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 5 januari 1877 (oprichting)
Einddatum 1903 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'hoofdzakelijk (...) het bezoeken van schamele armen en zieken, behoorende tot den R.K. godsdienst'

Activiteit

'geen enkel liefdewerk is buiten haren werkkring gesloten (...). Hulpbehoevenden [worden] bezocht door twee, door den voorzitter te benoemen leden. Na gehoord advies van de leden-bezoekers beslist de vergadering over de aanneming met meerderheid van stemmem en op dezelfde wijze wordt het bedrag van den onderstand bepaald. De bedeeling geschiedt, zoo noodig, het geheele jaar door en bestaat in bons voor eetwaren, brandstoffen, kleding, dekking enz. in één woord voor alles wat noodig blijkt (...), maar nooit in geld.

De gaven worden minstens eenmaal per week, uitsluitend door de werkende leden, aan de huizen der bedeelden bezorgd. Dit huisbezoek geschiedt altijd door twee leden te zamen. (...)

Bij overlijden van een bedeelde wordt, wanneer het verlangen daartoe aan leden-bezoekers is te kennen gegeven, het lijk door de werkende leden der vereeniging grafwaarts vergezeld.'

Bestuursleden

A.J. Snoekc, president in 1894, 1899 en 1903; M.J. Kocken, vice-president in 1894, 1899 en 1903; F.M.H. Eppings, penningmeester in 1894 en 1899 en A.J. Marchand in 1903; Jacs Wennekes, magazijnmeester in 1894 en 1899 en A. van Zijl in 1903; B. Van der Hoff, secretaris in 1894 en 1899 en Th. van der Grindt in 1903.

'Eere-president en commissaris des Aartsbisschops: de Hoogeerw. Heer H.B. Kok, kanunnik, deken en pastoor.'

Deze laatste vermelding alléén in de Pius-Almanak van 1894.

Eigen gebouw (adres)

De Pius-Almanak van 1899 vermeldt een 'eigen gebouw aan het Munster kerkhof.'

Koninklijk Besluit 20 november 1891 nr. 25
Verantwoording gegevens

ad doelstelling, activiteit en opmerking over de leden:

J.T.H.C. van Ebbenhorst Tengbergen en J. Alblas, Liefdadige en andere nuttige instellingen te Utrecht. Bijdrage tot de geschiedenis der weldadigheid (Utrecht 1895) 43.

ad bestuursleden:

Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1894 (Alkmaar 1894) 659.

Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900 (Alkmaar 1899) 490.

Onze Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 882.

Opmerkingen

Op 15 januari 1879 kerkelijk goedgekeurd.

 

ad leden:

'contribuerende leden verbinden zich tot eene wekelijksche bijdrage van minstens 10 ct.; wie meer bijdraagt is donateur.'Literatuur


Toon literatuur over de vereniging

Literatuur over de vereniging


Verberg literatuur over de vereniging
  • Meegeren, P.J.A.S. van, Katholiek Utrecht in de tweede helft van de 19e eeuw (Utrecht 1987).

Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Reglement der St. Martinus-Vereeniging gevestigd te Utrecht (Utrecht 1892).
  • Reglement der R.C. Vereeniging onder bescherming van den H. Martinus, patroon der stad Utrecht (Utrecht 1879).