Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Commissie tot werkverschaffing

Naam Commissie tot werkverschaffing
Plaats Leeuwarden
Provincie Friesland
Begindatum 1886 (oprichting)
Einddatum 1906 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Arbeiders, Werklozen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'de behoeftige arbeiders den winter "zonder bedeeling" te doen doorkomen' (Methorst)

 

Activiteit

het oprichten en instandhouden van een werklokaal, waar de mogelijkheid werd geboden tegen betaling keien tot puin te kloppen, kruiwagens, klompen en vuurmakers te maken, klein timmerwerk te verrichten, slapping te pluizen en brandhout te hakken

Voortzetting van

de commissie zette in zekere zin op particuliere wijze het werk van de gemeentelijke 'Commissie van Toezicht op het Stads Werkhuis' te Leeuwarden voort.

Voortgezet als

Vereeniging "Leeuwarder Werkverschaffing" opgericht in 1906

Eigen gebouw (adres)

Tot werkplaats van de vereniging diende 'het oude schoolgebouw op Olde-Galileën' (in bruikleen van de gemeente).

Verantwoording gegevens

H.W. Methorst, Werkinrichtingen voor behoeftigen (Utrecht 1895) 174, 175.

gegevens ontleend van de inventaris van het archief Besturen Openbare Armenzorg te Leeuwarden

Citaat uit een paragraaf over 'Het Werkhuis ' te Leeuwarden op http://www.historischcentrumleeuwarden.nl/html/nl/884/Leeuwarden: 'Van gemeentewege is hier geen werkhuis meer opgericht doch in 1886 vormde zich, op particulier initiatief, eene vereeniging tot werkverschaffing. Op haar verzoek gaf het Gemeentebestuur het oude schoolgebouw op Olde-Galileën, dat van 1875-1883 tot bewaarschool had gediend, aan deze vereeniging ten gebruike.'

Opmerkingen

ad laatste vermelding:

'(...) een particuliere "Commissie voor Werkverschaffing", die in 1906 werd omgezet in de "Vereeniging de Leeuwarder Werkverschaffing".'(inv.)

 

Methorst geeft een tabel waarin 'totale uitgaven', 'particuliere bijdragen', Loonen', 'weken gearbeid', 'gemiddeld aantal arbeiders per week' en 'gemiddeld loon per persoon' tegen elkaar zijn afgezet. Daaruit blijkt dat, áls men de in de werkverschaffing geïnvesteerde bedragen direct als gift aan de behoeftigen had geschonken, deze meer geld te besteden hadden gehad en bovendien nog enige tijd om wat extra bij te klussen. (Methorst)

Archief

Archief van de Commissie voor de Werkverschaffing en haar voorgangers: maakt deel uit van het Archief Besturen Openbare Armenzorg te Leeuwarden dat onder nr. 30 wordt bewaard in het Historisch Centrum Leeuwarden. Het bevat aan 19e eeuws materiaal een deel van de notulen van commissie en vereeniging 1895-1919.

 

In het archief van de Vereeniging Door Arbeid tot Verbetering, dat onder toegangsnummer wordt bewaard in Tresoar Fries Historisch en Letterkundig Centrum te Leeuwarden, bevindt zich het 'Verslag over 1893-1894, ingekomen van de werkverschaffing te Leeuwarden, [1895]'.