Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Kamer van Navraag

Naam Kamer van Navraag
Plaats Assen
Provincie Drenthe
Begindatum 1882 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'het doel van de Kamer is kosteloos inlichtingen te geven omtrent iedere behoeftige in de gemeente Assen woonachtig en geeft tevens de gelegenheid noodlijdenden aan hun bekend te maken'

Activiteit

'Zij [Kamer van Navraag] wil er tegen waken, dat mensen, bij wie het niet volstrekt onvermijdelijk is, en vooral dat zij, bij wie onderstand verkeerd besteed zou zijn, ondersteuning krijgen.
Daartoe geeft zij aan ieder die het maar vraagt, kosteloos inlichtingen over iedere behoeftige. Tegelijk opent zij voor het publiek de gelegenheid om noodlijdenden bij haar bekend te maken. (...) 

De instelling bedeelt nooit, en is eigenlijk minder een inrichting van armenverzorging dan van armenpolitie. Behoeftigen aan onderstand helpen, is bij haar bijzaak; behoeftigen, bij wie dit niet volstrekt onmogelijk is, dwingen in eigen onderhoud te voorzien, haar leidende gedachte. Bovendien zorgt zij, dat de kinderen van bedeelden trouw school

gaan.

De Kamer van Navraag hield blijkens de inventaris van het verenigingsarchief een 'Stamboek' bij van alle bedeelden in Assen

Opgegaan in

de controlerende functie van de Kamer van navraag is in 1891 overgenomen door de Vereeniging Armenzorg te Assen, opgericht in dat jaar.

Oprichters

De commissie die in een circulaire belangstellenden opriep tot oprichting van een Kamer van Navraag bestond uit de heren 'heren H.U. Meijboom, C. Tetrode, J. Veeninga, J. Koops, A. Kremer, Mozes Cohen en Mr A. ten Oever'.

Bestuursleden

De samenstelling van de Kamer van Navraag werd vervolgens: 'de heren: E. Keun, H. van Meurs, R. Oosterhoff, G. F. Servatius, W. Somer, W. A. Tidens en A. J. van der Wijk, alsmede een commissaris boekhouder, de heer J. Reijntjes.'

Vergaderplaats

'(...) op 24 januari 1882 [werd] 's avonds in het Concerthuis te Assen een zeer goed bezochte vergadering gehouden van ingezetenen die belang stelden in armenzorg, ter bespreking van de oprichting alhier van een Kamer van Navraag.' (Somer)

'In de vergadering van de contribueerenden van de Kamer van Navraag gehouden in het Concerthuis bleek uit het vijfde jaarverslag dat deze instelling zich bij voortduring in de belangstelling van de ingezetenen mag verheugen.' (Somer)

Verantwoording gegevens

ad laatste vermelding:

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 426.

ad relaties:

H. Gras e.a. (reds.), Geschiedenis van Assen (Assen 2000) 201, 205.

overige gegevens ontleend aan:

Gerke Somer, 'Kamer van Navraag. Vereeniging Armenzorg. Commissie Werkverschaffing' gepubliceerd op de website: http://www.gerkesomer.nl/historie/deel2/kamervannavraag.html., geraadpleegd op 11 maart 2011.

 

Gevraagde inlichting niet ontvangen Blankenberg c.s. hebben tijdens hun onderzoek voor de Gids de vereniging een vragenlijst gestuurd, maar geen enkele reactie daarop gehoord. In de Gids is daarom bij deze instelling vermeld dat de gevraagde inlichtingen niet ontvangen waren. Meer
Blankenberg c.s. schrijven in hun inleiding op de Gids (p. XVI), dat dit regelmatig voorkwam, maar zij gaan niet in op mogelijke verklaringen. We kunnen veronderstellen dat instellingen op hun privacy gesteld waren en het niet nodig vonden hun werkwijze en ondersteuningscriteria openbaar te maken. Naast geslotenheid kunnen er echter ook heel andere verklaringen zijn: misschien was een instelling gebrekkig georganiseerd of functioneerde niet meer op het moment dat de enquête ontvangen werd.
Opmerkingen

ad laatste vermelding:

Hoewel de Kamer van Navraag in de Gids van Blankenberg e.a. nog wordt genoemd, vermelden zowel Gras als Somer dat de vereniging Armenzorg de activiteiten van deze kamer eind 1891 overnam.

Archief

Het archief van de Kamer van Navraag te Assen is gedeponeerd bij het archief van de Vereniging Armenzorg te Assen dat zich onder toegangsnummer 189 in het Drents Archief bevindt.

Het archief bevat:

Protocol van personen in de gemeente Assen, met opgave van godsdienst en woonplaats, (1882?);

Stamboek gehouden door de Kamer van Navraag van de bedeelden door de Nederlands Hervormde diaconie, de Rooms-Katholieke diaconie, het gemeentebestuur, de burgemeester, de Christelijk Gereformeerde gemeente, familieleden, de ondersteuningscommissie en particulieren, 20 april 1882 t/m 3 oktober 1891;

Dagboek van de bode van de Kamer van Navraag, over 1 november 1889 t/m 21 november 1891.