Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Conferentie van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo

Naam Conferentie van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo
Opmerkingen over naam doorgaans de Vincentiusvereeniging genoemd
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Parochie

parochie van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen

Begindatum 15 november 1848 (oprichting)
Einddatum 1981 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Artikel 2. der Algemeene bepalingen luidt:

Geen liefdewerk moet geacht worden vreemd te zijn aan de Vereeniging, ofschoon zij meer bepaaldelijk ten doel heeft het bezoeken van arme gezinnen. De leden der Vereeniging maken zich dus de gelegenheid ten nutte, om vertroostingen te bieden aan de zieken en gevangenen, om onderwijs te bezorgen aan arme, verlatene of gevangene kinderen en godsdienstige hulp te verschaffen aan hen, wien het daaraan in doodsgevaar ontbreekt.

Activiteit

De belangrijkste taak van de leden was het huisbezoek der armen. In aanmerking komende gezinnen werden wekelijks bezocht door twee 'broeders', steeds dezelfde per gezin zodat een vertrouwensband kon ontstaan. Materiële nood werd gelenigd door het geven van geld of hulp in natura, tegelijkertijd werd getracht door vermaningen en het beschikbaar stellen van stichtelijke lectuur de ontvangers op 'het rechte pad' te brengen of houden.

Op de wekelijkse vergadering brachten alle leden van de betreffende conferentie hun bevindingen en aanvragen ter tafel. Dit ging volgens het reglement als volgt: na het openingsgebed dat telkens door een ander lid moest worden uitgesproken 'geeft de penningmeester het bedrag der kas op en van de bij de laatste zitting gehouden inzameling, opdat ieder zijne aanvrage om ondersteuning kunne regelen naar de hulpmiddelen der conferentie [art. 19 van het reglement].

art. 20. Men deelt vervolgens de bons voor ondersteuning in natura uit. Elk lid wordt op zijn beurt door de president opgeroepen en zegt luide hoeveel hij vraagt en voor hoeveel gezinnen. Wanneer hij daartoe uitgenodigd wordt, geeft hij inlichtingen omtrent deze gezinnen.

art. 20. De onderstand moet stiptelijk bij de armen gebracht worden in het tijdsverloop van de eene zitting tot de andere. Het tijdstip (...) wordt aan de voorzichtigheid van ieder lid overgelaten. (...)

art. 25. Bij het einde der zitting en voor het gebed doet de penningmeester de inzameling, waartoe elk lid door eene aan zijne middelen geëvenredigde, maar altijd geheime, gift bijdraagt.'

Neemt deel aan

den Bijzonderen Raad Amsterdam van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo.

Bestuursleden

president: C.G.J. Erftemeijer in 1894 en J.Th.Brugman in 1899 en 1903;

vice-president: J.B. de Haan in 1894 en J.J.Lousbergh in 1899 en 1903;

secretaris: Louis J.H. Nieuwenhuysen in 1894 en J. van Pinxteren in 1899 en 1903;

penningmeester: W.R. Weenink in 1894 en J. Frommé  in 1899 en 1903;

magazijnmeester: J.F. Langewen in 1894 en W.Th. Drieman in 1899 en 1903.

Verantwoording gegevens

ad begindatum en bestuursleden:

Pius-Almanak voor het jaar des heeren 1894 (Alkmaar 1894) 250.

Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900 (Alkmaar 1899) 39.

Onze Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 334.

ad doelstelling en activiteit:

Handboek der Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo (Den Haag 1847 2e dr.) 3, 13-21.

ad laatste vermelding:

ontleend aan de dossierbeschrijving van het Katholiek Documentatiecentrum

Archief

Archiefstukken m.b.t. deze conferentie van de OLV over het jaar 1848 en 1895-1981 bevinden zich in dossier nr. 33 en 93 van het archief van de Sint Vincentius Vereniging Nederland dat wordt bewaard in het Katholiek Documentatiecentrum te Nijmegen.