Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "het Middengasthuis"

Naam Vereeniging "het Middengasthuis"
Plaats Groningen
Provincie Groningen
Begindatum 7 november 1872 (oprichting)
Einddatum 1974 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Ouderen, Protestanten (plaatselijk), Zieken
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

eene inrigting in het leven te roepen en in stand te houden waarin personen uit den kleinen burgerstand, den arbeidenden stand, dienstboden enz., bij voorkeur ingezetenen der gemeente Groningen tot de Nederduitsche Hervormde Gemeente behoorende, worden opgenomen (Goossens)

Het oprichten en instandhouden van een gasthuis, geschikt 'tot opneming van fatsoenlijke, oppassende handswerkslui, arbeiders en dienstboden, te arm om zich een plaats in het Peper- of het Pelstergasthuis te koopen, maar ook nog te goed en te fatsoenijk om in het gasthuis der Hervormde diaconie te worden opgenomen.' (Van Zanten)

Activiteit

mogelijk maken dat fatsoenlijke arme Groningers verpleegd kunnen worden in een gasthuis

'Het Middengasthuis is bestemd voor hen, die te arm zijn voor het Peper- of Pelster-gasthuis (...) en te gegoed voor het gasthuis der Herv. Diakonie. Het is gesticht door het Algemeen Diakengezelschap.

Men moet 55 jaar oud zijn en van den Nederl. Herv. Godsdienst. Opgenomen worden alleenwonenden en samenwonenden (gehuwde paren of wel 2 mannen of 2 vrouwen). Het inkoopgeld voor 1 persoon wisselt van f 400.- tot f 600.-; voor samenwonenden van f 300.- tot f 450.- voor elk hunner. De "voogden" benoemen de conventualen en letten daarbij op ouderdom, gezondheidstoestand en gedrag. Een alleenwonende krijgt wekelijks f 2.-, samenwonenden elk f 1.75. Geen kostelooze medische hulp noch medicijnen of begrafeniskosten. Er waren 19 mannen en 23 vrouwen.' (Blankenberg)

Werkt samen met

en is een dochterorganisatie van het Algemeen Diakengezelschap te Groningen, opgericht in 1839.

Oprichters

Algemeen Diakengezelschap te Groningen

Koninklijk Besluit 7 november 1872 nr. 18
Staatscourant

12 december 1872

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
1509
Verantwoording gegevens

J.H. van Zanten, Armenzorg in Nederland deel V: Gemeente Groningen (Amsterdam 1897) 199-200. (in opdracht der Vereeniging voor de Staatshuishoudkunde en Statistiek bewerkt door JHvZ.)

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 604.

gegevens ontleend aan de beschrijving van het verenigingsarchief

Opmerkingen

ad begindatum:

na een startperiode als stichting (vanaf 1869) werd in 1872 de vereniging opgericht, met effecten van het Diakengezelschap en fondsen afkomstig van het Werkhuis als startkapitaal. (f. 25.000)

leden:

Alleen de leden van het Diakengezelschap konden lid worden van de vereniging Middengasthuis.

Archief

Het archief van de Vereeniging "Middengasthuis" maakt deel uit van het Archief van het 'Algemeen Diakengezelschap en gelieerde instellingen 1828-1990'.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Groninger Archieven
Naam collectie Plaatsingslijst van het Algemeen Diakengezelschap en gelieerde instellingen, 1828-1990
Beheersnummer 1955
Toegang plaatsingslijst
Ledenlijsten ja

Register van jaarlijkse contribuerende leden en begunstigers, 1873-1965.

Notulen ja

Notulen van de vergaderingen van de voogden, 15 feb, 1931-16 juli 1974.

Correspondentie ja

Ingekomen en afschriften van uitgaande stukken, 1874-1959.

Financiƫle stukken ja

Stukken inzake schenking van een eigendom van vijftig gulden, alsmede een legaat van honderd gulden, door de weduwe F. Glabbatz, aan het Middengasthuis, 1812, 1883;

Overdracht van geld en waardepapieren door Het Algemeen Diakengezelschap aan het Middengasthuis voor de stichting van het betreffende gasthuis, 1873.

Overige stukken ja

Stukken inzake het perceel Rozenstraat, later Kleine Rozenstraat. Met akten, alsmede situatietekeningen van het Middengasthuis aan de Kleine Rozenstraat, in verband met het aanleggen van gas, alsmede een bouwkostenraming, 1870-1880;

Stukken inzake het perceel Oude Kijk in 't Jatstraat 11, 1828, 1865, 1880, 1882, 1884, 1885, 1937, 1944, 1965;

Procesverbaal van publieke verkoping waarbij o.a. is gekocht een tuin met twee behuizingen L 256 en L 258, noordzijde in de Grote Leliestraat, door P. Kool en mej. C. van Gemert, 1888. Afschrift van een akte van verkoop en koop door P. Kool aan het Middengasthuis, 1895.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Statuten van de vereeniging "Het Midden-Gasthuis" te Groningen (Groningen 1872).
  • Reglement voor de vereeniging "Het Midden-Gasthuis" te Groningen: ter voldoening aan artikel 11, alinea 1 en 2 van de Statuten dier Vereeniging (Groningen circa 1877).