Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot opneming en opvoeding van verwaarloosde Weezen

Naam Vereeniging tot opneming en opvoeding van verwaarloosde Weezen
Plaats Nijmegen
Provincie Gelderland
Begindatum 1869 (oprichting)
Einddatum 1963 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Verwaarloosde kinderen, Wezen
Werkingsgebied Landelijk
Doelstelling

het lot dier weezen in het Koninkrijk der Nederlanden aan te trekken, die niet in een der bestaande weeshuizen kunnen worden opgenomen (Goossens)

Vanaf 1894 werd hier de zinsnede aan toegevoegd: 'in bijzondere gevallen ook van verlaten en verwaarloosde kinderen'. (Blankenberg)

Het doel van de opneming van deze (half)weezen is om hen 'later in de maatschappij als handwerksman of als dienstbode plaatsing te [doen] vinden (...)'. (Smissaert)

Activiteit

het financieel mogelijk maken dat buiten de boot vallende wezen opgenomen kunnen worden in een eigen inrichting te Neerbosch en dat in bijzondere gevallen ook verlaten en verwaarloosde kinderen opgenomen kunnen worden

De directeur van Neerbosch die het tijdstip van het verlaten der inrichting bepaalt, 'tracht de jonge mannen en vrouwen een passende werkkring te bezorgen.' (Smissaert)

Heeft als deelnemer

de hulpvereniging Het Mosterdzaadje, opgericht rond 1890 en gevestigd te Schiedam.

Bestuursleden

'Het eerste bestuur bestond uit de heren G.A. Hoogeveen te Alphen, D.J. Molijn te Heesch, L.J. Luyks te Rotterdam, H.J. Hoogeveen te Delft en Joh. van 't Lindenhout.'

Eigen gebouw (adres)

de Weesinrichting "Neerbosch" nabij Nijmegen.

Koninklijk Besluit 27 december 1869 nr.17; 5 november 1894; 1 november 1898
Staatscourant

27 januari 1870; 29 januari 1878; 1894, 1898

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
2350
Verantwoording gegevens

'Weesinriching te Neerbosch' in de rubriek: Binnenland, in: H.J. Dompièrre de Chaufepié, H. Smissaert en J.F.L. Blankenberg (reds.), Tijdschrift voor Armenzorg, 1e jrg. (1900) 26-26, 30-31, 46-47.

'Neerbosch. Weesinrichting', in de rubriek: 'Binnenland' onder het kopje: 'Weezen', t.a.p. 2e jrg. (1901) 23.

J. van der Zijl (red.), Gids voor vereenigingen op het gebied der Kinderverzorging (Den Haag 1912) 41-42.

ad bestuursleden:

H. Kluin, De Weesinrichting te Neerbosch vroeger en nu (Neerbosch 1948) 53.

ad doelstelling en activiteit, ook:

H. Smissaert, Overzicht van het Nederlandsch Armwezen (Haarlem 1901) 132-133.

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 617, 618.

ad Koninklijk Besluit:

behalve aan Goossens ook ontleend aan het register van de Staatscourant van 1894 en 1898.

Opmerkingen

ad levensbeschouwing:

protestants (hervormd)

Inkomsten:

De f. 100 per jaar die als verzorgingskosten golden, werden verkregen uit bezittingen van opgenomen kinderen of uit erfstellingen, legaten en schenkingen, die hen tijdens de opname ten deel vielen of uit subsidies van het armbestuur of de diakonie, als de wezen onvermogend waren. (Blankenberg)

Archief

In het archief van W.H. de Beaufort [levensjaren 1845-1918], 1845-1918 (1931); A.M. de Beaufort-van Eeghen [levensjaren 1852-1913], 1865-1913 (1914), dat onder toegangsnummer 2.21.290 wordt bewaard in het Nationaal Archief bevinden zich stukken van De Beaufort als 'Voorzitter van de Enquètecommissie inzake de Weesinrichting te Neerbosch (1893)', en wel:

Stukken, ontvangen en opgemaakt als voorzitter van de commissie van onderzoek naar beweerde wantoestanden in de Weesinrichting te Neerbosch, 1893-1895, 1903 en z.d., 1 omslag;

Verslag van de Commissie, met bijgevoegde brochures, houdende reacties op het rapport, gedrukt, 1894-1895.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Kluin, H., De Weesinrichting te Neerbosch vroeger en nu (Neerbosch 1948).
  • Het Oosten: wekelijksch orgaan der Weesinrichting te Neerbosch (Neerbosch Jrg. 1 (1883) - jrg. 91, no. 4579 (1961)).
  • Kluin, H., Dwaasheid, die wijsheid beschaamde: bij het honderdjarig bestaan van de Van 't Lindenhoutstichtingen "Neerbosch" (Neerbosch 1963).