Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Dames-Vereeniging "Armverzorging Rauwenhoff"

Naam Dames-Vereeniging "Armverzorging Rauwenhoff"
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1868 (oprichting)
Einddatum 1912 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Jeugd 6-12, Vrouwen (algemeen), Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

behoeftige gezinnen door werkverschaffing te ondersteunen; het getrouw schoolbezoek der kinderen, zooveel zij kan, te bevorderen (Goossens)

 

'Deze vereeniging (...) stelt zich ten doel:

1. behoeftige gezinnen te bezoeken en die te ondersteunen door werkverschaffing of giften,

2. het getrouw schoolbezoek der kinderen te bevorderen.' (Falkenburg)

 

Activiteit

Zooveel mogelijk wordt getracht werk te verschaffen. Hun die geen werk kunnen verrichten, wordt steun in geld of natura geboden. Geld wordt alleen gegeven aan zwakken en ouden van dagen.

Aan werksters der vereeniging wordt tegen Kerstmis eene gift uitgereikt, bestaande uit kleederen, dekens en brandstoffen.'

De Vereeniging laat zoowel voor eigen rekening als op bestelling werken; de gemaakte (genaaide of gebreide) kleedingstukken worden in een depot der vereeniging verkocht.' (Blankenberg)

Koninklijk Besluit 17 december 1883 nr. 52
Staatscourant

10-02-1884

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
2636
Verantwoording gegevens

mr. Ph. Falkenburg, Armenzorg in Nederland deel II: Gemeente Rotterdam (Amsterdam 1895) 190-199. (In opdracht der Vereeniging voor staathuishoudkunde en de statistiek bewerkt door Ph.F.)

Falkenburg noemt als zijn bronnen o.m.: 'Mededeelingen van het bestuur. [Jaar]Verslagen over 1881-1890-1892. Tabellen voor het Rijksverslag over 1890-1892.'

ad activiteit:

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 380-381.

ad laatste vermelding:

Ontleend aan een door de gemeente Rotterdam opgestelde 'Lijst van instellingen van weldadigheid tot medewerking aan den Armenraad bevoegd, die verklaarden op zoodanige medewerking geen prijs te stellen.' ca. 1912/13) in: Nationaal Archief, archief ministerie van Binnenlandse Zaken, afdeling Volksgezondheid en Armwezen 1910-1918, toegangsnummer 2.04.54, inv. nr. 90.

Opmerkingen

Falkenburg geeft tabellen m.b.t. aantallen en aard der ondersteunden, omvang en aard der uitgave en inkomsten. Deze laatste bestonden uit contributies der leden en legaten.

Archief

In het archief Handschriftenverzameling (Rotterdam) (aanvullingen 1988 t/m 1996), dat onder toegangsnummer 33.2 wordt bewaard in het Gemeentearchief Rotterdam bevindt zich het 'Afschrift van de statuten van de Dames Vereeniging Armverzorging Rauwenhoff, [1868]'.