Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Evangelische vereeniging Azriel Afdeeling Vrouwenkrans (Tabitha)

Naam Evangelische vereeniging Azriel Afdeeling Vrouwenkrans (Tabitha)
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1859 (oprichting)
Einddatum 1932 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Onderstand alleen in kleederen, aan arme of behoeftige kinderen, die de Zondagsscholen der vereeniging bezoeken, als ook aan volwassenen, als dit noodig wordt geoordeeld.' (Blankenberg)

Activiteit

Het verschaffen van kleding aan armen kinderen die de Zondagsscholen van de vereniging bezoeken, als ook aan volwassenen, als dit nodig wordt geoordeeld. 'Het verblijf in Amsterdam is geen vereischte om voor hulp in aanmerking te kunnen komen; evenmin het behooren tot een bepaald kerkgenootschap. (...) Als de armoede aan eigen schuld is te wijten, wordt geen hulp verleend, tenzij de kinderen onder deze omstandigheden de lijdenden zijn. Een onderzoek wordt ingesteld en geregeld huisbezoek gedaan door vrijwillige mannelijke en vrouwelijke bezoekers. Het bestuur beslist op de aanvragen om onderstand. De vereeniging bepaalt haren arbeid tot de buurt, buiten de Muiderpoort en omliggende straten.' (Blankenberg)

Eigen gebouw (adres)

Commelinstraat no. 117.

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 446.

ad eerste en laatste vermelding:

ontleend aan de archiefgegevens

Opmerkingen

 

 

Archief

In het Stadsarchief Amsterdam bevindt zich onder toegangsnummer 400 het archief van de Sociale Raad en rechtsvoorgangers te Amsterdam. Dit archief bevat enkele stukken die betrekking hebben op de vereniging:

Evangelische vereniging Azriel (onderafdeling Tabitha) 1913 - 1932

Evangelische vereniging Ariël, met onderafdeling Tabitha, 1896