Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Bloemendaal

Naam Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Bloemendaal
Plaats Bloemendaal
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1887 (eerste vermelding)
Einddatum 1988 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen, Medici
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

ter afwering van epidemische ziekten en tot hulpbetoon tijdens epidemieën (ten tijde van de oprichting van de landelijke vereniging)

Op 13 januari 1881 vond herziening van de doelstellingen plaats om afstemming op ziek(t)en zonder besmetting mogelijk te maken. De doelstelling luidde vanaf nu:

1. besmettelijke ziekten te voorkomen en te beteugelen 2. hulp te verleenen zoowel bij besmettelijke als bij gewone ziektegevallen 3. de algemeene gezondheidstoestand te bevorderen. (Van der Kolk, 29-31)

samenwerking tot het afweren en beteugelen van besmettelijke ziekten, tot het verleenen van hulp bij epidemieën en gewone ziektegevallen, en tot het helpen bevorderen der algemeene gezondheidsbelangen (Goossens)

Activiteit

het stimuleren op plaatselijk niveau van het inrichten van magazijnen voor verpleegmateriaal; ontsmetting van huizen en inboedel van genezen zieken;

inrichten van isolatiebarakken;

voorlichting over het voorkomen van epidemieën;

opleiding desinfecteurs en pokkenvaccinatie.

Toen het aantal epidemieën op grote schaal in Noord-Holland afnam kwam individuele ziekenverpleging meer op de voorgrond.

De doelstelling beoogde primair een wetenschappelijk verantwoorde oplossing voor de problemen m.n. epidemieën, die de volksgezondheid bedreigen. Maar de praktijk bracht de meeste afdelingen ertoe in elk geval tot het einde van de eeuw, in hoge mate 'gewone' behoeftige zieken min of meer filantropisch te verzorgen. Pas in 1897 werden ook minvermogenden, naast onvermogenden, in de richtgroep opgenomen. (Van der Kolk, 29-31)

 

'(...) het vestigen, exploiteeren en in stand houden van stichtingen ter bevordering van het doel der vereeniging.' De afdeling Bloemendaal had  een 'welvoorzien magazijn' waaruit verplegingsmiddelen werden uitgedeeld. (Blankenberg)

Afdeling van

de Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis" opgericht in 1875 en gevestigd te Amsterdam.

Koninklijk Besluit 17 februari 1891; 5 juli 1897
Verantwoording gegevens

algemeen:

M. van der Kolk-Kousemaker, Het beleid van Het Witte Kruis, Het Groene Kruis en Het Wit-Gele Kruis over de periode 1875-1945 (diss. 2005) 24-67.

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 745, 755.

ad laatste vermelding:

ontleend aan de publicatie van de vereniging.

Opmerkingen

leden:

medici/verplegers (m/v) en contribuerende niet-medici

Notabelen werden geacht bestuurslid te worden, vrouwen niet, wel werkend lid. (Van der Kolk, 31)

Archief

Het archief van de Noordhollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Bloemendaal wordt onder toegangsnummer 3841 bewaard in het Noord-Hollands Archief.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Noord-Hollands Archief
Naam collectie Provinciale Noord-Hollandse Vereniging Het Witte Kruis, afdeling Bloemendaal 1876-1965
Beheersnummer 3841
Toegang inventaris
Openbaarheid niet openbaar
Omvang 1,5 m
Notulen ja

Notulen van de afdelingsvergaderingen, 1876-1965;

Notulen van de bestuursvergaderingen, 1876-1965;

Schriften, bevattende uittreksels der notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen, 1876-1950.

Jaarverslagen ja

Jaarverslagen, 1876-1963 (losbladig).

 

Correspondentie ja

Correspondentie, mededelingen, en dergelijke, tussen het hoofdbestuur en het (de) afdelingsbestuur (besturen), 1879-1892, 1900-1916, 1940, 1945-1955, 1958;

Correspondentie van het afdelingsbestuur met het gemeentebestuur van Bloemendaal, 1879-1917;

Correspondentie van, niet en over bestuursleden, 1892-1950;

Correspondentie betreffende de verpleging van lijders aan besmettelijke ziekten en andere zaken betreffende de barak, 1880-1913;

Stukken betreffende oprichting en exploitatie van een ontsmettingsoven, 1890-1913.

Overige stukken ja

Verslagen van de algemene vergaderingen van afgevaardigden van de afdelingen, 1878-1937 (losbladig);

Voordrachten gehouden in de algemene ledenvergaderingen in de jaren 1882-1883;

Boekwerk "Een halve eeuw "Witte Kruis"-arbeid", 1875-1925;

Gedenkschrift, 1876-1951, afdeling Bloemendaal van de Noordhollandse vereniging "Het Witte Kruis";

Stukken betreffende de oprichting van de vereniging "Het Witte Kruis", afdeling Bloemendaal, 1875-1876;

Koninklijk besluit van 17 februari 1891, no. 24 betreffende toekennen rechtspersoonlijkheid aan de vereniging afdeling Bloemendaal der Noord Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis" + bijvoegsel van de Nederlandsche Staatscourant van 9 april 1891, betreffende dit onderwerp;

Diverse stukken (correspondentie en andere stukken) welke niet elders zijn ondergebracht, 1884-1964;

Enige oproepingen voor vergaderingen van het afdelingsbestuur, 1884-1916;

Enkele losse verslagen van vergaderingen van de commissie wijkverpleging, afdelingsbestuur, wijkverpleegsters, gezinsverzorgsters;

Stukken betreffende de oprichting van een barak voor verpleging van lijders aan een besmettelijke ziekte, 1880.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Slagter-Wieringa, H., 111 jaar Kruiswerk, Kruisvereniging Bloemendaal (Bloemendaal 1988).